Overslaan en naar de inhoud gaan

Word lid

De NVVK is dé brancheorganisatie voor organisaties die werkzaam zijn op het gebied van sociale kredietverlening, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Leden

Het ledenbestand van de NVVK bestaat uit gemeentelijke en particuliere organisaties op het gebied van kredietverlening aan particulieren en (ex-)ondernemers, schuldhulpverlening, budgetbeheer en bewindvoering.

Meer dan 100 organisaties in heel Nederland zijn lid.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVVK staat open voor instellingen die op professionele wijze één of meer producten voeren, zoals budgetbeheer, sociale kredietverlening aan particulieren, schuldhulpverlening en/of bewindvoering.

Voor NVVK-leden gelden onder andere de volgende eisen:

 • de schuldhulpverlening wordt uitgevoerd conform de wettelijke bepaling gesteld in art 47 en 48 van de Wet op Consumentenkrediet en art. 3.5 van de Wet op het financieel toezicht
 • NVVK-leden conformeren zich aan de Gedragscodes en modules van de NVVK
 • er is sprake van een continue bedrijfsvoering
 • de schuldregelingen worden geregistreerd bij BKR (indien de instelling daartoe bevoegd is)

De volledige eisen zijn vastgelegd in het Toetsingskader Lidmaatschap NVVK.

Audit

Tevens ondergaan onze leden elke 3 jaar een verplichte en alles omvattende audit. 

Voordelen NVVK-lidmaatschap

 • Vanuit unieke positie is de NVVK de gesprekspartner op het gebied van financiële dienstverlening in het sociale domein
 • Sterke lobby en beleidsbeïnvloeding bij politiek en ministeries
 • Medevorming van het werkveld en ordening van de markt
 • Unieke samenwerkingsafspraken en convenanten met de belangrijkste schuldeisers
 • Samenwerkingsovereenkomst met een grote bank om het openen van bankrekeningen te faciliteren
 • Kwaliteitsborging van de NVVK-leden: elke 3 jaar ondergaan zij een audit
 • Inhoudelijk netwerk met gelijkgestemden
 • Kennis- en casusuitwisseling met andere leden via online community
 • Kennis over sociale kredietverlening en standaard bankreglement
 • Kennisbank
 • Participatie in vereniging via Kernteams
 • Elk half jaar normenoverzicht
 • Een collectieve AFM vergunning voor (aangesloten) budgetbeheerders
 • Verenigingsbureau dat faciliteert in beantwoording van vragen

Contributie & overige kosten

Contributie per 1 januari 2022

De contributie voor 2022 is in de Algemene Ledenvergadering van 23 november 2021 vastgesteld. In de Algemene Ledenvergadering van 19 september 2017 is besloten de contributiesystematiek aan te passen en over te gaan naar staffels. De laagste staffel is 0 tot en met 10, de hoogste 90,1 en verder.

Formatie Tarief 2022
A 0-10 € 4.890,00
B 10,1-20 € 7.418,00
C 20,1-30 € 9.693,00
D 30,1-40 € 11.741,00
E 40,1-50 € 13.584,00
F 50,1-60 € 15.243,00
G 60,1-70 € 16.736,00
H 70,1-80 € 18.080,00
I 80,1-90 € 19.289,00
J 90,1- € 20.378,00

Wie telt mee voor de formatie?

Alle medewerkers die werken voor één van de onderdelen van schuldhulpverlening worden meegeteld voor de formatie (fte), ook leidinggevenden die direct hieraan leiding geven of kwaliteitsmedewerkers, receptionisten, beleidsadviseurs, secretaresses, et cetera. Dit is een niet limitatieve opsomming.

Schuldhulpverlening gaat om het geheel van activiteiten zoals schuldregelingen, budgetbeheer, budgetcoaching, kredietverlening et cetera. Daarnaast telt de fte voor beschermingsbewindvoerders mee.

Audit

De kosten voor het uitvoeren van een adviesaudit of toelatingsaudit komen voor rekening van de aanvrager. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van de organisatie en beginnen vanaf de 2.000 euro. Met de auditoren is een vast uurtarief afgesproken.

Stichting Bemiddeling & Fondsbeheer

NVVK-leden kunnen zich verder vrijwillig aansluiten bij de Stichting Bemiddeling en Fondsbeheer (vroegere Stichting Toezicht Bemiddeling Beheer Gelden). De kosten hiervan bedragen voor aanmelding bij de AFM 500 euro en ongeveer 600 euro op jaarbasis, afhankelijk van de te maken kosten.

Aanvraag NVVK-lidmaatschap

Met ingang van 1 januari 2017 werkt de NVVK met een toelatingsaudit voor nieuwe leden. Dit betekent dat organisaties die lid willen worden eerst worden geaudit door een onafhankelijk auditor. Deze auditor wordt aangewezen door de NVVK. De profielen van de auditoren worden hieronder weergegeven. Op basis van de audit wordt uiteindelijk door het Bestuur besloten over eventuele toelating.  

De aanvraag start met het invullen van het aanvraagformulier, waarbij ook een aantal aanvullende documenten moeten worden meegestuurd. Als de aanvraag compleet is en er geen bijzonderheden zijn geconstateerd, dan wordt door de NVVK een onafhankelijk auditor aangewezen die de toelatingsaudit zal afnemen. Afspraken over de prijs van de audit en de datum waarop deze kan worden afgenomen maakt u met deze auditor. 

Het is ook mogelijk voor het indienen van de aanvraag een adviesaudit uit te laten voeren door één van de genoemde auditoren van de NVVK. De kosten hiervoor komen ook voor eigen rekening.

Voor volledige informatie over de voorwaarden voor lidmaatschap en de procedure voor toelating verwijzen wij u naar het Toetsingskader Lidmaatschap NVVK. Daarnaast bevatten de Statuten van de NVVK belangrijke informatie over de vereniging, en de rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie jaar, tenzij men
zich niet meer bezighoudt met de dienstverlening zoals genoemd bij artikel 4 lid 1 of de
organisatie ophoudt te bestaan.