Gedragscodes en modules

Alle NVVK-leden voeren hun dienstverlening uit binnen de kaders van de Gedragscodes Schuldhulpverlening, Sociale Kredietverlening en Bewindvoerders Wsnp, voor zover zij deze diensten verlenen. 

Voor het proces en de werkzaamheden volgen zij de modules die voor de verschillende onderdelen zijn vastgesteld.

Tot nu toe verloopt de NVVK-certificering via een toets met 16 modules, ondergebracht in een drietal gedragscodes. Met behoud van het goede van dit systeem gaan we meer aandacht geven aan kwaliteitsontwikkeling op waarden en resultaten en geven we minder aandacht aan details in processen en procedures. Daarvoor gebruiken we het Capability-Maturity Model.

Wij werken daarmee aan een gemoderniseerd NVVK-Keurmerk, met de nieuwe Bestuurlijke gemeentelijke Basisnorm als vertrekpunt:

  • gericht op NVVK-certificering (waaronder voldoen aan de NVVK Belofte);
  • maar ook gericht op kwaliteitsontwikkeling (lerende organisatie).

Gedragscode Schuldhulpverlening

De Gedragscode Schuldregeling bestaat sinds 1979 en wordt breed geaccepteerd als de basis voor schuldregelingen in Nederland. De Gedragscode regelt onder meer het 120 dagen model. De geactualiseerde Gedragscode Schuldhulpverlening vervangt de Gedragscodes Schuldregeling, Budgetbeheer en Schuldhulpverlening Voor Ondernemers. De geactualiseerde Gedragscode is herzien op de actuele wet- en regelgeving en de norm NEN8048 voor schuldhulpverlenende organisaties. De Gedragscode is op 22 mei 2014 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en op een paar onderdelen aangepast op 27 november 2014. In augustus 2016 is de Gedragscode aangepast op het klachtenreglement. In september 2017 op beschermingsbewind.

Gedragscode Sociale Kredietverlening

De Gedragscode Sociale Kredietverlening is in de Algemene Ledenvergadering d.d. 31 mei 2007 vastgesteld en op onderdelen gewijzigd op 26 november 2015 en augustus 2016.

Gedragscode Bewindvoerders Wsnp

Op 15 maart 2013 zijn in de Staatscourant gepubliceerd de Gedragscode voor Wsnp-bewindvoerders, de nieuwe klachtenregeling met betrekking tot Wsnp-bewindvoerders en het reglement van de klachtenadviescommissie Wsnp, die de raad adviseert inzake klachten die over een bewindvoerder zijn ingediend.

Vanaf heden is het mogelijk om bij de raad een klacht in te dienen over een gedraging van een bewindvoerder, die in strijd zou zijn met een bepaling uit de Gedragscode. Voordat van deze regeling gebruik gemaakt kan worden moet de klager aantonen dat hij eerst de klachtenprocedure van de organisatie waar de bewindvoerder werkzaam is, heeft doorlopen. Ook mag er geen sprake zijn van een klacht die betrekking heeft op de inhoud van een dossier, daarvoor moet een klager nog steeds bij de rechter-commissaris zijn.

Modules

De modules van de NVVK zijn openbaar toegankelijk. Hierdoor is transparant welke handelingen en stappen de NVVK-leden uitvoeren en volgen in hun dienstverlening aan mensen met financiële problemen. Dit biedt overzicht en houvast voor klanten, schuldeisers en schuldhulpverleners, die door de modules weten wat er op welk moment van hun wordt verwacht.

De modules vormen samen met de Gedragscode de belangrijkste basis voor de audit waarmee de kwaliteit en uniformiteit van de dienstverlening van de NVVK-leden wordt gewaarborgd. Deze audit wordt 1 x per 3 jaar bij het NVVK-lid door een onafhankelijke auditor afgenomen.

Belangrijk om te vermelden is dat niet alle diensten of producten door alle NVVK-leden worden geleverd; niet alle modules hoeven dus van toepassing te zijn op elk NVVK-lid.

Klik in onderstaand processchema om de verschillende modules in te zien.

GelijkberechtingActief!Preventie / VoorlichtingCommunicatie met eisers:Passief!KlantAanmeldingen intakeCrisis-interventieInformatie en adviesStabilisatieDuurzame financiële dienstverlening100% betalingBetalingsregelingHerfinancieringSaneringskredietSchuldbemiddelingBudgetbeheerBudgetcoachingBeschermingsbewindFlankerende hulpAfkoop (SRV)Afgifteart. 285verklaring(Wsnp)en/ofnazorgen/ofNazorg

Module Schuldhulpverlening voor ondernemers

In het processchema is schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening voor Ondernemers niet opgenomen, er zijn maar enkele NVVK-leden die dit aanbieden.

Naar boven