Overslaan en naar de inhoud gaan

Partners

De omgeving van de NVVK

Partners

In toenemende mate doen we ons werk in een netwerk van verwante organisaties, brancheverenigingen en ministeries. We zijn ons ervan bewust dat financiële hulpverlening samenwerking vraagt op veel terreinen. Die samenwerking zoeken we dan ook. Hieronder vind je instellingen die we vaak tegenkomen en met wie we regelmatig samen optrekken in ons werk.

Snel naar:

Samenwerkingspartners

Schouders Eronder

In het tijdelijke subsidieprogramma Schouders Eronder werken we samen met Divosa, Landelijke Cliëntenraad, Sociaal Werk Nederland  en de VNG aan verbetering van de financiële hulpverlening. Ontwikkeling van vakmanschap staat centraal.

logo-schouderseronder

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is voor de NVVK een belangrijke sparring- en samenwerkingspartner. De NVVK werkt vaak samen met de VNG om invloed uit te kunnen oefenen op wetgeving die financiële hulpverlening raakt.

logo-vng

KBvG

De NVVK werkt met de KBvG samen aan de Verwijsindex Schuldhulpverlening (VISH).

Logo KBvG

Valente

De leden van Valente, branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang, komen bij hun werk vak dezelfde mensen tegen als de schuldhulpverleners en bewindvoerders die aangesloten zijn bij de NVVK.

logo-valente

AVS

Met de Alliantie voor Vrijwillige Schuldhulp (AVS) ontwikkelen we de kennis van vrijwilligers en zorgen we voor een goede match tussen de onmisbare bijdrage van vrijwilligers en het werk van financiële hulpverleners.

logo-avs

Nibud


Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een kenniscentrum en voorlichtingsinstituut over de huishoudportemonnee. Ze hebben een belangrijke rol bij het in beeld brengen van inkomensontwikkelingen van huishoudens. In het kader van preventie van schulden ontwikkelde het Nibud in samenwerking met de NVVK de website www.zelfjeschuldenregelen.nibud.nl

logo-nibud

Stimulansz

Stimulansz is een kenniscentrum met een breed scala aan onderwerpen van onder andere werk en inkomen. Stimulansz heeft onder andere het Handboek Schulddienstverlening beschikbaar gesteld voor abonnementhouders.

logo-stimulansz

Schuldeisers

Als NVVK besteden we veel aandacht aan de positie van schuldeisers. Met steeds meer schuldeisers sluiten we overeenkomsten. Je vindt de informatie hierover op onze pagina Convenanten en op onze pagina Collectief schuldregelen.

Wettelijk traject in schuldhulpverlening

Bureau Wsnp, Raad voor Rechtsbijstand, Beroepsvereniging Bewindvoerders Wsnp


Bureau Wsnp houdt zich vanuit de Raad voor Rechtsbijstand bezig met de uitvoering van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Aansluiting op de Wsnp is voor de minnelijke schuldhulpverlening van groot belang. De NVVK-leden werken, in het kader van schuldregelingen, volgens de richtlijnen die vanuit de Raad voor de Rechtsbijstand en de rechter-commissarissen in faillissementen (Recofa) worden vastgesteld. Recofa stelt onder andere vast hoe het Vrij te laten bedrag berekend moet worden.

Beschermings- en schuldenbewindvoerders

Horus, NBBI


Bewindvoerders en inkomensbeheerders zijn georganiseerd in diverse verenigingen. De introductie van het Adviesrecht voor gemeenten (link) zorgt voor intensivering van de contacten tussen gemeentelijk afdelingen voor schuldhulpverlening en bewindvoerders. Ook op andere gebieden zoeken we contact.

Ministeries

logo-rijksoverheid

Ministerie van SZW

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is systeemverantwoordelijk voor de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Daarmee is dit ministerie het belangrijkste aanspreekpunt van de NVVK op ministerieel niveau.

Ministerie van J&V

Het ministerie van Justitie & Veiligheid (J&V) is verantwoordelijk voor de wijze waarop het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) haar staken uitvoert. Het ministerie van J&V is ook de portefeuillehouder voor beschermingsbewind.

Ministerie van VWS

Wie zijn zorgverzekering niet betaalt, valt na enige tijd onder de Regeling wanbetalers zorgverzekeringspremie. Die regeling valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Ministerie van Financiën / Belastingdienst

Het ministerie van Financiën is de opsteller van de Leidraad Invordering. Daarin staan regels voor schuldhulpverlening aan particulieren en ondernemers voor wat betreft het innen van vorderingen. Onderdeel van het ministerie van Financiën is de Belastingdienst en het Landelijk Incassocentrum van de Belastingdienst.

Toezichthouders

AFM

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de uitvoering van delen van de Wet financieel toezicht. Deze is voor de schuldhulpverlening vooral van belang ten aanzien van artikel 2:80, bemiddelen in en naar financiële diensten of producten.

logo-afm

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Basis daarvoor wordt gevormd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

logo-ap

ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen.

logo-acm

DNB

De Nederlandse Bank (DNB) houdt toezicht op de uitvoering van delen van de Wet financieel toezicht en is voor de schuldhulpverlening vooral van belang ten aanzien van artikel 3:5, het aantrekken van opvorderbare gelden.

logo-dnb

Onderwijsinstellingen


Verschillende hogescholen (Amsterdam, Utrecht, Arnhem) hebben speciale lectoraten op het gebieden van armoede en schuldhulpverlening. Daar onderhouden we warme contacten mee.