Vroegsignalering

Openbare community Vroegsignalering

De NVVK heeft een nieuw platform gecreëerd waar alle betrokken partijen bij vroegsignalering online ervaringen met elkaar kunnen delen. Deze community is openbaar en dus toegankelijk voor zowel NVVK-leden, als ook overige schuldhulpverleners, ketenpartners en schuldeisers.

Ben je geen NVVK-lid en wil je toegang tot de community Vroegsignalering, gebruik dan de button Registreren community Vroegsignalering om je te registreren.

Ben je NVVK-lid, dan kun je in jouw profiel van het NVVK-ledenweb aangeven dat je toegang wil tot de community Vroegsignalering.

Registreren community Vroegsignalering

Leidraad Vroegsignalering van schulden

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hecht groot belang aan vroegsignalering. Zij subsidieerde de NVVK bij het opzetten van de Leidraad Vroegsignalering, die in 2015 is gepubliceerd. Sindsdien heeft vroegsignalering van schulden zich enorm ontwikkeld. Steeds meer gemeenten zijn ermee aan de slag gegaan en er is veel onderzoek uitgevoerd. Daarom heeft de NVVK in samenwerking met Asessor en Bureau EV de Leidraad Vroegsignalering Schulden in 2018 geactualiseerd.

Wat is vroegsignalering?

Vroegsignalering van schulden wordt gezien als een goede oplossing om problematische schulden bij mensen te voorkomen. Op het moment dat schulden vroegtijdig opgespoord worden, zijn er meer mogelijkheden om hulp te bieden. Hiermee wordt voorkomen dat achterstanden verder oplopen en zich ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie. Steeds meer schuldhulpverlenende organisaties geven vroegsignalering een plek in hun organisatie.

“Steeds vroeger en preciezer ingrijpen zorgt ervoor dat er steeds minder schuldenaren komen, dat schuldeisers binnen reguliere termijnen hun geld ontvangen en minder maatschappelijke kosten aan de hulpverlening besteed worden”, aldus Marco Florijn, voorzitter van de NVVK. “Er is veel bereikt en daar gaan we mee door.”

In de Leidraad vroegsignalering van schulden wordt vroegsignalering als volgt gedefinieerd.
Vroegsignalering binnen de schuldhulpverlening is het in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld brengen van mensen met financiële problemen om vroegtijdige hulpverlening mogelijk te maken door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening .

Recente ontwikkelingen

Vanaf 2015 zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van vroegsignalering. Er zijn veel gemeenten gestart met pilots. Deze organisaties hebben ervaring opgedaan met het oppikken van verschillende combinaties van signalen (betalingsachterstanden). De kopgroep heeft een grote voortrekkersrol gehad bij het uitrollen van vroegsignalering in de praktijk. De kopgroep bestaat uit de gemeenten Nijmegen, Tiel, Werk en Inkomen Lekstroom (WIL), Leeuwarden, Arnhem, ’s Hertogenbosch,  Rotterdam en Zwolle. De NVVK stelt de ervaringen van de kopgroep en andere organisaties graag beschikbaar. Verschillende rapporten over dit onderwerp en de evaluaties van de eerste pilots zijn op deze website verzameld.

Tevens is er een uitgebreid rapport verschenen over privacy. Ook zijn de eerste ervaringen opgedaan met het combineren van signalen.

Rapporten en onderzoeken

Genoemd in Leidraad Vroegsignalering Schulden:

Diverse rapporten Vroegsignalering:

Naar boven