NVVK werkt samen met schuldeisers

Als een debiteur zijn rekening niet betaalt, ondanks incassomaatregelen of betalingsafspraken die een schuldeiser met hem gemaakt heeft, is de kans groot dat er meer schuldeisers zijn. Zowel de schuldeiser als de schuldenaar zelf zijn dan gebaat bij een structurele oplossing voor de problematiek.

NVVK-leden als intermediair

ALs NVVK-leden schuldhulpverlening aanbieden treden zij op als bemiddelaar tussen schuldeisers en schuldenaar. Zij werken eerst met de schuldenaar aan een stabiele financiële situatie en bezien wat het maximaal haalbare resultaat is; hoe kan de schuldenaar een zo hoog mogelijke afloscapaciteit realiseren.

Na dit stabilisatietraject bekijken zij met de schuldenaar hoe hij tot aflossing van zijn schulden kan komen. NVVK-leden houden zich hierbij aan de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK.

Een schuldeiser kan er dan ook vanuit gaan dat een voorstel, al dan niet tegen finale kwijting, dat hij ontvangt van een NVVK-lid terdege onderzocht en onderbouwd is.

Samenwerking NVVK en schuldeisers

Convenanten

De NVVK vindt een goede samenwerking met schuldeisers belangrijk. Eén van de manieren om de onderlinge samenwerking te verbeteren is het afsluiten van convenanten. Door de gezamenlijke overleggen komt er meer begrip over elkaars werkwijze en positie. Schuldeisers en schuldhulpverleners weten wat ze van elkaar kunnen verwachten met betrekking tot doorlooptijden en wederzijdse informatieverstrekking. Daarnaast zorgen convenanten voor duidelijkheid, onder andere over de voorwaarden waaronder een schuldeiser zijn incassomaatregelen kan opschorten of waaronder meegewerkt wordt aan een minnelijke schuldregeling. De afspraken die beide partijen hierover gemaakt hebben, zijn opgenomen in een convenant. Lees hier verder over convenanten.

Samenwerkingsovereenkomsten

Ook andere vormen van samenwerkingsafspraken zijn mogelijk. Zo heeft de NVVK bijvoorbeeld met de Belastingdienst en met de grootste hypotheekverstrekkers in Nederland overeenkomsten ondertekend om te komen tot betere samenwerking.

Naar boven