NVVK Convenanten

Convenant

De NVVK heeft met diverse schuldeisers een convenant afgesloten, waarin samenwerkingsafspraken over het minnelijk traject van schuldhulpverlening zijn vastgelegd. Deze convenanten zijn alleen in te zien voor de betreffende schuldeisers en de NVVK-leden, die de convenanten kunnen teruglezen op het NVVK-web. Een uitzondering is het convenant met Zorgverzekeraars Nederland. Die is ook van toepassing op niet-NVVK-leden.

Alle convenanten hebben als doel de samenwerking tussen schuldeisers en schuldhulpverlening te verbeteren, het aantal wanbetalers terug te dringen en het afsluiten van minnelijke schuldregelingen te bevorderen.

De convenanten zijn gebaseerd op de Gedragscode Schuldhulpverlening van de NVVK en het incassobeleid van de convenantpartij. Uitgangspunt is dat de gehele vordering terugbetaald wordt. Wanneer dit, naar het oordeel van het NVVK-lid, niet mogelijk is en de schuldenaar voldoet aan de gestelde voorwaarden, zal het NVVK-lid aan de convenantpartij vragen om in te stemmen met het verzoek om gedeeltelijke kwijtschelding.

De convenanten bevatten afspraken en wederzijdse verplichtingen. De meeste afspraken zijn algemeen, dus in alle convenanten nagenoeg hetzelfde. Met een aantal convenantpartijen is daarnaast aanvullende bijzondere afspraken gemaakt. Hieronder volgt een overzicht van de algemene en bijzondere afspraken.

Afspraken in een convenant

Voor NVVK-leden bestaat de verplichting uit:

 • Het streven om binnen een termijn van ca. 4 weken een eerste gesprek met een schuldenaar te voeren om de hulpvraag vast te stellen;
 • In een bedreigende situatie, zoals een (dreigende) ontruiming of afsluiting van elektra, gas of water, dit gesprek binnen 3 dagen te voeren;
 • De schuldenaar in dit eerste gesprek te wijzen op de verplichting om de maandelijkse lasten te betalen, waaronder, indien van toepassing, de periodieke voorschottermijn aan de convenantpartij;
 • Indien noodzakelijk een stabilisatieperiode aan te vragen bij de convenantpartij en er naar te streven om deze stabilisatiefase zo kort mogelijk te laten duren. Met stabilisatiefase wordt bedoeld dat de convenantpartij de incassomaatregelen maximaal 4 maanden opschort;
 • Na verzoek saldo-opgave aan de schuldeisers, worden incassomaatregelen nogmaals maximaal 4 maanden opgeschort (of in één keer 8 maanden, inclusief stabilisatieperiode). Binnen die periode dient de schuldhulpverlener te pogen om een minnelijke regeling tot stand te brengen met alle schuldeisers;
 • De verplichting om op een aantal vastgestelde momenten met de convenantpartij te communiceren over de stand van zaken van het schuldhulpverleningstraject;
 • Zich te houden aan de doorlooptijden, en indien dat niet haalbaar is, tijdig met de convenantpartij te overleggen.

Voor de convenantpartij bestaat de verplichting uit:

 • De levering van diensten of producten voort te zetten of te hervatten;
 • Schuldenaren in een vroeg stadium op de mogelijkheid van schuldhulpverlening te wijzen;
 • Op verzoek mee te werken aan een stabilisatietraject en aan de minnelijke regeling, tenzij dit wettelijk niet is toegestaan;
 • Volgens afspraak binnen vastgestelde termijnen te communiceren met het NVVK-lid inzake de hoogte van het openstaande saldo en het meewerken aan de minnelijke regeling.

Convenant Zorgverzekeraars NL

Het convenant met de Zorgverzekeraars Nederland wordt hier in zijn geheel weergegeven, omdat deze ook door niet-NVVK-leden kan worden toegepast.

Om ervoor te zorgen dat ook de schuldhulpverlenende organisaties, die geen NVVK-lid zijn, over dezelfde informatie beschikken met betrekking tot het gebruik en naleving van het convenant, worden tevens de meest relevante documenten weergegeven.
Dit zijn:

Belangrijke informatie voor het gebruik van de stabilisatieovereenkomst

 • Als voorbereiding op een schuldregeling
  De stabilisatieovereenkomst dient enkel ter voorbereiding op een minnelijke schuldregeling. De verleiding is groot om de overeenkomst altijd in te sturen, omdat dan de bronheffing kan worden voorkomen of opgeschort. Dat is echter niet de bedoeling.
 • Binnen 8 maanden moet er een schuldregeling zijn gestart
  De stabilisatieovereenkomst dient alleen naar de Zorgverzekeraars te worden gestuurd wanneer de reële inschatting kan worden gemaakt dat er binnen acht maanden duidelijkheid is over het bereiken van een akkoord met alle schuldeisers.Concreet betekent dit, dat er ongeveer vier maanden gebruikt kunnen worden voor de stabilisatiefase en ongeveer vier maanden voor het bereiken van een algemeen akkoord.
 • Binnen 6 weken hervatten betaling maandelijkse premie
  Daarnaast is het alleen zinvol om de stabilisatieovereenkomst in te sturen, wanneer binnen zes weken de betaling van de maandelijkse premie hervat kan worden. Wanneer deze voorwaarde niet nagekomen wordt, of wanneer de termijn van acht maanden wordt overschreden, zal de Zorgverzekeraar doorgaans niet meer meewerken aan een minnelijke regeling.
 • Slechts éénmaal per 10 jaar
  De stabilisatieovereenkomst kan bij sommige zorgverzekeraars per debiteur slechts éénmaal in de 10 jaar worden ingestuurd en dient daarom zorgvuldig te worden gebruikt.

Overige partijen waar NVVK convenanten mee heeft afgesloten

 • Belastingdienst
 • CAK
 • CJIB
 • DUO
 • Energie-Nederland
 • NS
 • Organisaties voor waterschaps- en gemeentelijke belastingen
 • Thuiswinkel.org
 • UWV/SVB
 • Verbond van Verzekeraars (per 1/4/2021)
 • Vewin: Vereniging van waterbedrijven in Nederland
 • Ziggo/UPC

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie over de NVVK-convenanten, dan kunt u contact opnemen met de NVVK via info@nvvk.nl.

Download de factsheet Een convenant met de NVVK: winst voor iedereen (pdf, 1 MB)

Naar boven