Overslaan en naar de inhoud gaan

Kredietbanken (ook) aan zet bij halvering problematische schulden in 2030

Geanimeerde Dag van de Kredietbanken

Kredietbanken (ook) aan zet bij halvering problematische schulden in 2030

11 oktober 2023 Sociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet

Samen met het Waarborgfonds Saneringskredieten organiseerde de NVVK op 3 oktober de Dag van de Kredietbanken. De dag bracht ruim 40 kredietbankprofessionals uit het hele land samen voor een dialoog over het halveren van problematische schulden in 2030.

Er waren presentaties van

  • Justine Ruitenberg, programmadirecteur Armoede en Schulden van het ministerie van SZW
  • Martijn Schut, beleidsadviseur bij de Gemeente Utrecht
  • Hans van der Meulen, directeur van Kredietbank Nederland
  • Maarten van Zaane, hoofd overheidsincasso/CRI van het CJIB en
  • Gerrit Jan Schep, bestuurder/directeur van Sociale Banken Nederland (SBN)

Danzijk deze diversiteit aan sprekers bood de bijeenkomst een mooi platform voor discussie, ontmoeting en kennisuitwisseling. De behoefte om in andermans keuken te kijken en te leren van elkaar was groot, zo bleek tijdens de dag.

Wakker liggen

Zo sprak directeur Hans van der Meulen over hoe zijn kredietbank wil bijdragen aan de halvering. Hij zette de discussie direct op scherp door te stellen dat de huidige definitie van ‘problematische schulden' de instroom van hulpvragers ongewenst vermindert. Die definitie staat volgens hem op gespannen voet met het principe van ‘kleine schulden klein houden’. ‘In feite zou je iedereen die wakker ligt van schulden, hoe klein ze ook zijn, actief hulp moeten bieden als zo iemand bij je aanklopt’, aldus Van der Meulen.

Daarnaast hield hij een warm pleidooi voor meer aandacht voor soft-skills bij de financiële hulpverleners. Alleen dan kan je cliënten duurzaam schuldenzorgvrij maken, benadrukte hij. Het ‘technisch’ schuldregelen met onder meer saneringskredieten, convenanten en het schuldenknooppunt heeft de sector al behoorlijk goed in de vingers, vindt van der Meulen. De waarden uit de NVVK-belofte, zoals aanmelding zonder drempels en geen klanten buiten de boot laten vallen, vormen een mooie kapstok bij het ontwikkelen van de soft-skills.

Utrecht in actie

Martijn Schut van de gemeente Utrecht vertelde over de Utrechtse Schuldenaanpak, waarbij aan de hand van 6 concrete actiepijlers het schuldhulptraject aanzienlijk verkort en verbeterd is. Door bijvoorbeeld te versnellen en te ondersteunen aan de voorkant, het standaard inzetten van saneringskredieten, direct te starten met zelfredzaam maken van de hulpvragers en het organiseren van laagdrempelige hulp met ervaringsdeskundigen. En ook door praktische oplossingen en tools te bieden, zoals een ‘oeps-potje' bij verkeerde inschattingen en een 'voorkom-erger-potje’ voor onvoorziene situaties, uitgebreid budgetbeheer met ‘Het Huishoudboekje’ en een buffer van 1.500 euro bij inkomensschommelingen.

Eén burger, één afloscapaciteit, één overheid

Justine Ruitenberg van het ministerie van SZW gaf updates over de aanpak van de halvering van armoede en schulden in 2030. Het ontwikkelen en implementeren van de basisdienstverlening in gemeentes en het actiever opzoeken van de hulpvrager door wijkgericht te werken, spelen daarin een belangrijke rol. Maarten van Zaane van het CJIB praatte de deelnemers bij over hoe de overheidsincasso in de toekomst wordt geregeld via de Clustering Rijksincasso (CRI). CRI is onderdeel van de kabinetsaanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden waarin de Rijksoverheid door meer samen te werken, bijdraagt aan het voorkomen van schulden of het oplopen daarvan.

Gerrit Jan Schep van SBN vertelde over de voortgang van het regelen van de private schulden van gedupeerde ouders Kinderopvang Toeslagen. Ruim 13.000 gedupeerden meldden zich vanaf 2022 aan. Daarvan zijn ruim 8.800 (68%) aanvragen inmiddels afgerond.

Waarborgfonds Saneringskredieten vermindert financieel risico

Frank Dijkstra, programmadirecteur en kwartiermaker van het Waarborgfonds Saneringskredieten deelde belangrijke updates over het fonds, met nadruk op de toegevoegde waarde ervan voor kredietbanken, gemeenten en de nationale schuldenaanpak. Zo is bij deelname het risico van onbetaalde saneringskredieten verzekerd, is de premie aantrekkelijk en vast, en werkt het met de bestaande werkwijze via kredietbanken.

Nieuwe versies Gedragscode Sociale Kredietverlening en het Model Bankreglement

In een goed bezochte deelsessie van Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur van de NVVK, spraken de deelnemers over de Gedragscode Sociale Kredietverlening en het Model Bankreglement, twee belangrijke documenten voor kredietbanken bij hun dienstverlening. Het Bankreglement is de basis. Breed gedeeld werd dat de kredietbanken de ruimte die de wet biedt meer kunnen benutten om betere dienstverlening als branche te kunnen leveren. Verkend is welke mogelijkheden kredietbanken voor zichzelf zien.

Ook de Gedragscode Sociale Kredietverlening is aan herziening toe. De NVVK Belofte moet er bijvoorbeeld nog in worden verwerkt. We gaan de komende tijd met elkaar (en zo nodig ook met andere partijen) in gesprek over onderwerpen als ‘sociaal incasseren’ en ‘rente en kredietvergoeding’.

De NVVK organiseert verschillende bijeenkomsten om gezamenlijk te komen tot nieuwe versies van deze documenten. Naar verwachting presenteren we ze aan de leden in de Algemene Ledenvergadering van voorjaar 2024.

Meedenken? Neem contact op met Joeri Eijzenbach van de NVVK.

 

Sleutelwoorden

Sociale KredietverleningSchuldregelingSaneringskrediet