Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe Vtlb-calculator per vandaag beschikbaar

Nieuwe Vtlb-calculator per vandaag beschikbaar

22 januari 2021 VtlbNormenoverzicht

Door de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet per 1 januari 2021 is de berekening van de beslagvrije voet en daarmee ook van het Vrij te laten bedrag (Vtlb) ingrijpend en structureel gewijzigd. De calculator en het rapport voor de berekening van het Vtlb zijn per heden beschikbaar. Een plug-in versie inclusief documentatie komt volgende week beschikbaar.

De Vltb-calculator is ontwikkeld in samenwerking met de Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders en maakt gebruik van een eigen rekentool. SNG realiseerde voor het Programma vBVV in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekentool voor het burgerportaal uwbeslagvrijevoet.nl en de SNG Rekenmodule vBVV. Beide zijn door het Programma vBVV goedgekeurd en sinds 1 januari 2021 in productie.

Wijzigingen in de berekening

In hoofdstuk 3 van het Vtlb-rapport (pdf) worden de wijzigingen van de beslagvrije voet in detail uiteengezet. Dit zijn de hoofdlijnen:

  • de basis van de beslagvrije voet is niet langer 90 %, maar 95 % van de toepasselijke bijstandsnorm (incl. vakantiegeld) of, indien het inkomen gelijk of lager is dan de bijstandsnorm, 95 % van het werkelijk inkomen inclusief vakantiegeld
  • voor de bepaling van de hoogte van de beslagvrije voet wordt uitgegaan van 4 leefsituaties en van de hoogte van het belastbaar inkomen
  • verhoging van de beslagvrije voet in verband met woonkosten is slechts in 2 situaties mogelijk 
  • verlaging van de beslagvrije voet vindt plaats als er gebruik wordt gemaakt van een door de werkgever ter beschikking gestelde (lease)auto en als ingaande 1 januari van het volgende kalenderjaar dit privégebruik niet is beëindigd 

Let op: de beslagvrije voet voor mensen in een inrichting is niet gewijzigd

Wijzigingen in het nominaal bedrag

  • de reserveringstoeslag verdwijnt uit het nominaal bedrag omdat deze min of meer is verwerkt in de beslagvrije voet
  • de correctie van gezamenlijke posten in het nominaal deel vindt niet langer plaats naar rato van het inkomen maar op gelijke basis (fifty-fifty)
  • de wijze van berekening van de Tegemoetkoming inwonenden is gewijzigd. De fictieve bijdrage - indien van toepassing na eventuele compensatie van inkomensdaling - wordt in alle gevallen bij het inkomen van de schuldenaar of schuldenaren ingevoerd en niet meer afgetrokken van de woonlasten
  • het fiscaal voordeel bij een koopwoning wordt in alle gevallen bij het inkomen opgeteld. Bij paren die niet in gemeenschap van goederen leven wordt het bedrag gelijkelijk over beide partners verdeeld

Handleiding

Voor het gebruik van de Vtlb-calculator en het controleren van de uitdraai is een handleiding opgesteld. De Vtlb-calculator die nu is vrijgegeven werkt voor ongeveer 95% van de zaken. Er zijn twee uitzonderlijke situaties die om een nadere uitwerking vragen. Dat betreft allereerste de situatie van twee mensen in een inrichting die een Awbz-bijdrage verschuldigd zijn. Daarnaast betreft het de situatie van een paar waarbij een of beide partners een auto van de zaak hebben en de fiscale bijtelling gecompenseerd moet worden Deze situaties leiden niet altijd tot een correcte berekening van de beslagvrije voet. De handleiding beschrijft hoe hiermee om te gaan.

Webinars met uitleg

Ter ondersteuning van het gebruik van de calculator hebben Bureau WSNP en de NVVK 2 uitgebreide webinars opgenomen die voor iedereen kosteloos ter beschikking staan. Deze webinars zijn een vervolg op het eerste webinar dat in november is geplaatst.

We adviseren eerst webinar 1 over de beslagvrije voet te volgen en pas daarna deel 2 en 3 te volgen.

Deel 2 geeft een uitgebreide toelichting op de wijzigingen in de berekening van de beslagvrije voet en het gewijzigde Vtlb, met daarbij voorbeelden van de tabbladen en de uitdraai van de calculator. Deel 3 werkt 4 praktijkcases tot in detail uit, inclusief een vergelijking 'oud Vtlb' en 'nieuw Vtlb' met een toelichting op de verschillen.

Alles opnieuw berekenen

Zoals eerder bekend gemaakt is het uitgangspunt van de werkgroep Rekenmethode Vtlb dat alle Vtlb’s per 1.1.2021 opnieuw berekend dienen te worden, in principe voor 1 maart. Let op: voor een goed werkende calculator is altijd een werkende internetverbinding nodig vanwege de koppeling met de rekentool. 

Voor vragen over het Vtlb kun je - uitsluitend per mail - terecht bij Pauline de Wit- van Schie op p.vschie@rvr.org of bij Karen Stoffels-Montfoort via k.stoffels@nvvk.nl.

Sleutelwoorden

VtlbNormenoverzicht