Overslaan en naar de inhoud gaan

Mee met... zweten en zwoegen achter de coulissen

Mee met... zweten en zwoegen achter de coulissen

21 november 2019

Als je mijn laatste twee blogs leest, over de lancering van de Schuldhulproute en het jubileum van SchuldenlabNL, zou je haast denken dat het bij de NVVK alleen nog gaat over schuldhulpverlening. En het koninklijke zonnetje dat straalt over alle recente ontwikkelingen daarin. Maar we doen nog veel meer.

‘Hé Van Dijk, doe je nog wat anders dan pleiten voor een landelijk Waarborgfonds schuldsanering? Of schrijven over bijeenkomsten met hoogwaardigheidsbekleders die mooie dingen zeggen over een schuldenzorgvrije toekomst voor iedereen?’

Wie blogs over zijn werk schrijft, kan er opmerkingen over verwachten. Natuurlijk. Mijn laatste twee blogs gingen over de Nederlandse Schuldhulproute en over Schuldenlab.nl.

Voor de duidelijkheid: de Schuldhulproute sluit heel mooi aan op de door de NVVK geformuleerde resultaatgebieden:

 • De Schuldhulproute-afslagen: 1) private en publieke samenwerking in vroegsignalering en zelfhulp, 2) digitale vrijwilligers, 3) vrijwilligers en professionele hulp, en 4) schuldhulpverlening
 • NVVK-resultaatgebieden: vroegsignalering, schuldenstressvrij leven, werken aan een schuldenvrije toekomst en ondersteuning in een stabiele situatie - zo kort als kan, zo lang als nodig.

Het jubileum van Schuldenlab.nl waar ik over schreef, gaf ons de gelegenheid om tegenover de koningin (en vele anderen) de voordelen van collectief schuldregelen in het zonnetje te zetten. Een innovatie die we landelijk uit gaan rollen!

Maar er is natuurlijk meer. Ik noem:

 • de dienstverlening aan mensen met tijdelijke en langdurige behoefte aan budget-coaching, beheer en bewind
 • het aanbod aan ZZP-ers en ondernemers, die nog te vaak verdwalen in de toeleiding naar één van de vele loketten die we inmiddels hebben georganiseerd
 • de uitdaging van het bereiken van niet-Nederlandstaligen, mensen met een andere culturele achtergrond, laaggeletterden en mensen met een verstandelijke beperking

Een toolbox voor gemeenten

Juist door de impulsen van publiek-private samenwerking zijn er de afgelopen tijd veel nieuwe onderwerpen aan de orde gekomen. Ze passen allemaal goed in de nieuw geformuleerde missie van de NVVK, die we bespreken op onze ledenvergadering in de november-ALV. Het is deze missie:

De NVVK levert een fundamentele bijdrage aan de bestaanszekerheid van mensen met financiële vragen en problemen.

Kort, en algemeen. Zodat we met veel partners, met missies die lijken op die van ons, kunnen samenwerken. Met achter die missie een visie die inzoomt op wie wij zijn, wat onze plek in de keten is en waar onze toegevoegde waarde zit.

Waar zijn we dan van?

Onze visie is:

“NVVK-leden werken voor mensen met vragen en zorgen over geldzaken. Daarbij zijn we ons bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen met schuldeisers en ketenpartners dragen we eraan bij dat mensen met schulden maatschappelijk mee kunnen blijven doen en toekomstperspectief ontwikkelen.

NVVK-leden

 • nemen acute schuldenstress weg
 • werken met hulpvragers en schuldeisers aan een schuldenvrij bestaan
 • begeleiden hun klanten - zo kort als kan, zo lang als nodig - naar financiële zelfstandigheid
 • dragen bij aan een duurzaam financieel gezonde situatie van de klant
 • werken vanuit een maatschappelijke missie
 • zoeken de samenwerking met relevante organisaties en bedrijven
 • werken voortdurend aan verbetering van hun resultaat.

Onze ambitie is dat in de komende jaren iedereen die financiële vragen, zorgen of problemen heeft, gebruik maakt van ondersteuning. Wij willen met onze partners schulden voorkomen, beheersen en oplossen en vanuit professionele dienstverlening werken aan een schuldenzorgvrij Nederland”.

Geen woorden, maar daden!

Mooie woorden. Maar het gaat om de daden. Daarom stellen we ook een programma voor om aan de slag te gaan. Resultaatgericht. Om een toolbox te ontwikkelen waarmee gemeenten met onze leden en partners werken aan onze resultaatgebieden. Die gebieden laten zich samenvatten in een drietal programmalijnen:

 1. De NVVK Belofte: hoe geven we de bestuurlijke ‘basisnorm Schuldhulpverlening’ vorm in dienstverlening die voor al onze verschillende klantgroepen recht doet aan zicht op resultaat?
 2. Het NVVK Kwaliteitskader: wat vraagt de branche aan kwaliteit om gecertificeerd te zijn? Hoe werken we aan kwaliteit? Werken we aan een lerende sector die steeds beter presteert?
 3. NVVK Vakmanschap: wat bieden we aan mogelijkheden voor de uitvoering om actief te werken aan verbetering en groei in vakmanschap en leiderschap om ‘de goede dingen’ te doen? Vakinhoud, houding en gedrag, management.

Persoonlijk commitment

Zo werk ik bij de NVVK aan goede dienstverlening, vanuit eigenaarschap en verantwoordelijkheidsgevoel. We kiezen als NVVK (leden, bestuur en bureau) de onderwerpen waar we bij kunnen dragen omdat we er goed in zijn. We stellen ook vast waar we kwetsbaar zijn, waar we kunnen leren van anderen, of wat we beter kunnen óverlaten aan anderen die een grotere toegevoegde waarde hebben.

Superspannend. Uitdagend. Soms met de wind vol in de zeilen. In het licht van de schijnwerpers. Maar veel vaker zwetend en zwoegend in de coulissen. Met ambtelijk en politiek handwerk. Niet sexy, eerder nerdy. Maar ook dat mag gezien. En ook daar zal ik jou als lezer over bijpraten. Daar passen we de komende maanden ook onze site op aan. We laten ons werk meer zien. Zodat er meegekeken kan worden, meegestuurd en bijgestuurd.

Dank daarom voor de vele reacties op mijn blogs. Die helpen. Ze dagen uit om open te zijn. En ze verleiden om in gesprek te komen en te blijven. Dus: reacties zijn welkom! Bij voorbaat dank. It takes a country to solve a debt. This country needs you!

Geert van Dijk  

Reageren? g.vandijk@nvvk.nl