Overslaan en naar de inhoud gaan

Leden in het nieuws: GR de Bevelanden Ondertekening convenant Vroegsignalering van schulden

Leden in het nieuws: GR de Bevelanden Ondertekening convenant Vroegsignalering van schulden

15 mei 2019

Inwoners de Bevelanden helpen aan een schuldenvrije toekomst

Samen met haar partners lanceert Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden vandaag het project ‘Vroegsignalering van schulden’ door het ondertekenen van een samenwerkingsconvenant. Met dit project willen alle deelnemende organisaties voorkomen dat inwoners verder in problemen raken door schulden. Een speciaal projectteam van GR de Bevelanden gaat dan ook inwoners helpen aan een schuldenvrije toekomst.
Veel mensen krijgen te maken met financiële problemen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens moeite om elke maand de rekeningen te betalen. Inwoners met (beginnende) schulden vragen vaak niet om hulp. Hierdoor kunnen schulden soms flink oplopen. Om dat te voorkomen biedt Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden actief hulp aan huishoudens met betalingsproblemen, zonder dat zij daarvoor een verzoek hebben gedaan. “De start van dit project is het resultaat van de gezamenlijke aanzet die hiervoor is gegeven door de wethouders van het sociaal domein. Zij zijn dagelijks bezig om de schuldenproblematiek aan te pakken”, aldus André van der Reest, voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Werk, Inkomen en Zorg.

Samenwerken om schulden voortijdig te signaleren
Samen met woningcorporatie R&B Wonen, zorgverzekeringen CZ en VGZ, en SABEWA werken de vijf Bevelandse gemeentes Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal en Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden aan ‘vroegsignalering van schulden’. Mevrouw Margo Mulder, voorzitter van GR de Bevelanden zegt: “Door slim samen te werken kunnen wij inwoners op tijd helpen, zodat we kunnen voorkomen dat betalingsachterstanden schulden worden. We willen niet dat mensen in een armoedesituatie terechtkomen, maar juist dat ze een toekomst kunnen opbouwen zonder schulden.”

Huisbezoek
Als een huishouden een huurachterstand heeft van één maand, dan geeft de woningcorporatie dit door aan GR de Bevelanden. Vervolgens kan een vroegsignaleerder van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van GR de Bevelanden op huisbezoek komen. Samen kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen zo snel mogelijk aan te pakken.
De vroegsignaleerder kijkt naar de oorzaken en gevolgen van de financiële problemen en welke voorzieningen kunnen helpen. Denk aan budget coaching, schuldregeling, budgetbeheer of ondersteuning bij psychische en sociale problemen.

Over Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden
GR de Bevelanden is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en Reimerswaal. De organisatie voert namens de 5 Bevelandse gemeentes de taken uit op het gebied van ICT, informatievoorziening, P&O en personeels- en salarisadministratie en Werk, Inkomen en zorg (WIZ).
Inwoners van de Bevelanden kunnen terecht bij de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden voor o.a. het aanvragen van een bijstandsuitkering, tegemoetkomingen voor mensen met een laag inkomen en maatwerkvoorzieningen WMO. Het Werkgeversservicepunt Oosterschelderegio (WSP) is een onderdeel van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) en bemiddelt jongeren onder de 27 jaar, 27-plussers, kandidaten met een arbeidsbeperking (doelgroep Wet Banenafspraak) en statushouders naar werk. Het team WSP bestaat uit Jobhunters / Accountmanagers, Arbeidsdeskundigen, Analist Inclusieve Arbeidsmarkt en een SROI specialist.

www.grdebevelanden.nl/wiz

Over project vroegsignalering van schulden
Ongeveer één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met risicovolle schulden, problematische schulden of maakt gebruik van een vorm van schuldhulp- of
-dienstverlening. Het grootste gedeelte van deze groep is echter onzichtbaar. Bijna 1,2 miljoen (!) huishoudens kampen met schuldenproblematiek, maar doen geen beroep op formele schulddienstverlening. Daarbij komt dat het aantal huishoudens in Nederland met problematische schulden vanaf 2009 stijgt.
Schulden zijn niet alleen een probleem voor de betreffende persoon, maar ook voor zijn/haar omgeving, de schuldeiser(s) en de maatschappij. Vaak spelen naast de financiële problemen ook andere problemen. Door onderzoek is bekend, dat het hebben van schulden kan leiden tot stress, relatieproblemen, huiselijk geweld, gezondheidsproblemen, ziekteverzuim op het werk, een langere afhankelijkheid van uitkeringen en sociale uitsluiting. Burgers worden belemmerd in hun participatie en doen daardoor vaker een beroep op onder andere een huisarts, maatschappelijk werk, Sociaal Raadslieden en het UWV. Maar ook gemeenten worden geconfronteerd met extra, vaak hoge kosten.
Op het gebied van zorg, jeugdhulp, werk en inkomen zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor hun inwoners. Schuldhulp- en -dienstverlening maakt daar onderdeel van uit. Uit onderzoek onder vijf gemeenten komt naar voren dat schuldhulpverlening voor een gemeente gemiddeld 1,4 miljoen euro kost per 100.000 inwoners.
Investeren in preventie en vroegsignalering loont, blijkt uit een ander onderzoek. Bestudering van drie business cases door onderzoeksbureau Panteia maakt duidelijk, dat elke geïnvesteerde euro de samenleving tussen de € 2,46 en € 4,22 aan maatschappelijke kosten bespaart. Voor gemeenten is voor elke geïnvesteerde euro een opbrengst te verwachten tussen de € 1,57 en € 2,91. Door inzet van vroegsignalering kunnen gemeenten gericht te werk gaan. Meer mensen worden bereikt. De onzichtbare schuldenaar komt eerder in beeld, staat open voor hulpverlening en erger kan worden voorkomen. Lichtere en goedkopere dienstverlening kan worden ingezet. Kosten worden verminderd. De drempels, die deelname van burgers aan de maatschappij verhinderen, worden voorkomen en vereffend. De taken werk, inkomen en zorg voor de gemeenten Borsele, Kapelle, Goes, Reimerswaal en Noord-Beveland zijn ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden.

In 2018 ontving GR de Bevelanden voor de Bevelandse gemeenten 214 aanmeldingen voor schulddienstverlening. In totaal zijn er 98 aanvragen voor schuldhulpverlening ingediend. Tevens was sprake bij 145 huishoudens van huurachterstanden en waren er 53 aangekondigde woningontruimingen.