Schuldhulpverlening aan ondernemers

Algemene informatie

Bij een schuldregeling voor ondernemers brengt het NVVK-lid tussen de schuldenaar en zijn crediteuren een minnelijke regeling tot stand voor de totale schuldenlast. Hierbij wordt rekening gehouden met de continuïteit van de onderneming, hetzij op basis van een bedrijfssaneringskrediet hetzij middels een spaarsanering. De module Schuldregeling in het kader van Schuldhulpverlening aan Ondernemers beschrijft het kader voor NVVK-leden waarbinnen schuldhulpverlening aan ondernemers plaats vindt.

In het advies wordt een keuze gemaakt en waarbij beargumenteerd wordt aangegeven waarom gekozen wordt voor één van beide mogelijkheden. Daarbij gaat de voorkeur uit naar een bedrijfssaneringskrediet indien dit mogelijk is. Een spaarsanering wordt uitsluitend ingezet indien een krediet niet mogelijk is. Soms is de keuze nog niet duidelijk te maken en moet worden afgewacht tot in een later stadium meer gegevens bekend zijn.

Het doel van een schuldregeling op basis van Schuldhulpverlening voor Ondernemers (SHVO) is het bewerkstelligen van een minnelijke regeling van de (totale) schuldenlast van een ondernemer met een levensvatbaar bedrijf, zodanig dat de onderneming kan blijven voortbestaan.

Een schuldregeling in het kader van SHVO bestaat uit één van de twee mogelijkheden, namelijk

 • een spaarsanering of
 • een bedrijfssaneringskrediet.

Tijdens het schuldregelingsproces moet het NVVK-lid de volgende activiteiten uitvoeren:

 1. Een schuldregelingsovereenkomst sluiten met de schuldenaar en registreren bij BKR. Voor deze groep geldt dat registratie pas plaatsvindt na minnelijk akkoord door de schuldeisers.
 2. Onderzoek naar het totale schuldenpakket en in het bijzonder
  • welke schulden daarvan opgenomen dienen te worden in de schuldregeling met afkoop (categorie 1) en;
  • welke schulden integraal betaald dienen te worden, nl. als het voortbestaan van de onderneming in het geding is (categorie 2) en;
  • welke overige schulden er zijn met specifieke eisen ten aanzien van de aflossing, gezien bijvoorbeeld bedongen zekerheden (categorie 3);
  • welke schulden buiten de schuldregeling blijven, zoals bijvoorbeeld leasecontracten (categorie 4);
  • de mogelijke vordering die ontstaat op grond van artikel 29 lid 2 van de Wet op deOmzetbelasting (OB). 
 3. Verzoek opgave saldo openstaande vorderingen indienen en bij de schuldeiser(s) uit alle categorieën rekening houdend met de vermoedelijke wijze van behandeling in een schuldregeling en met aandacht voor gevolgen van de opvraag.
 4. Een overzicht van saldi openstaande geheel of gedeeltelijk of niet te saneren vorderingen opstellen en laten accorderen door de schuldenaar.
 5. Een beargumenteerde keuze voor spaarsanering of bedrijfssaneringskrediet maken (indien in dit stadium reeds mogelijk).
 6. Een betalingsvoorstel Sr SHVO opstellen voor elke schuldeiser met inbegrip van de crediteuren die 100% betaald gaan worden en vermelding van crediteuren die niet zijn opgenomen in de schuldregeling. Daarbij wordt ook rekening gehouden met een eventueel te verwachten aanslag na afloop van de Sr SHVO op grond van artikel 29 lid 2 OB.
 7. Een overeenkomst over het voorstel sluiten met alle schuldeisers uit categorie 1 en indien noodzakelijk categorie 3.
 8. Indien van toepassing, het opstellen van een dwangakkoord.
 9. Het voorstel uitvoeren.

NVVK-leden die Schuldhulpverlening aan ondernemers aanbieden

De volgende NVVK-leden bieden Schuldhulpverlening aan ondernemers aan. Zij werken landelijk of regionaal.

Organisatie Website Telefoonnummer Gebied
Cooperatieve Vereniging SVF Nederland u.a. www.svf.nl 085 – 876 9813 Landelijk
Okkerse & Schop Advocaten www.okkerse-schop.nl 036 - 534 62 20 Landelijk/Regionaal
Kram&Meersma

www.kramenmeersma.nl

06 - 11 75 35 33 Landelijk
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ) www.rozgroep.nl 074 - 241 51 00 Regionaal
gemeente Zwolle, team Schulddienstverlening & Ondernemers

www.zwolle.nl

038 - 498 44 69 Regionaal
Right en Bright www.rightbright.nl 076 - 543 33 98 Regionaal
Zuidweg & Partners www.zuidweg-partners.nl 035 - 538 53 50 Landelijk

Het kan zijn dat bovenstaande organisaties kosten in rekening brengen. Dit is wettelijk toegestaan. Soms kunt u een beroep doen op uw gemeente voor een bijdrage in de kosten.

De schuldhulpverlener kan u vertellen wat hun procedure is van aanmelding voor schuldhulpverlening. Vaak dient u eerst een aanvraagformulier schuldregeling in te vullen. Aan de hand daarvan kan de schuldhulpverlener onderzoeken welke oplossing voor u het beste is: het afsluiten van een herfinanciering, betalingsregelingen treffen of een schuldregeling opzetten.

Naar boven