Overslaan en naar de inhoud gaan

Aedes-convenant zorgt voor snellere hulp bij huurachterstanden 

Koepelorganisatie roept leden op: teken!

Aedes-convenant zorgt voor snellere hulp bij huurachterstanden 

14 december 2022 SchuldeisersStabilisatie

Nieuwe afspraken tussen NVVK-leden en woningcorporaties versnellen het proces van schuldregelen bij een huurachterstand. De NVVK en Aedes kwamen, in samenspraak met 13 Aedes-leden, tot een modelconvenant voor woningcorporaties.

In het convenant staan afspraken over schuldenrust voor de hulpvrager, schaderust voor de woningcorporatie, wederzijdse reactietermijnen en bereidheid ‘bij voorbaat akkoord’ te gaan met een schuldregelvoorstel. Omdat sommige woningcorporaties zelf al veel hebben geregeld op dit gebied is er ruimte gelaten voor bestaande of aanvullende afspraken.

De NVVK richt zich sinds enkele jaren op de top 10-schuldeisers en maakt met hen werkafspraken die hulp aan mensen met schulden versnellen. Woningcorporaties staan ook in die top 10. Daarom ging Ellen Hennekens van de NVVK in 2020 in gesprek met Aedes, de vereniging van woningcorporaties. 

Afspraken goedgekeurd door Aedes

Omdat Aedes geen bindende afspraken kan maken namens de leden zijn individuele woningcorporaties benaderd die al bekend stonden als vooruitstrevend op het gebied van schuldhulp. Bijvoorbeeld door deelname aan de schuldeiserscoalitie, het Schuldenknooppunt of Collectief Schuldregelen. ‘Een belangrijk onderdeel van het convenant is dat schuldeisers bij voorbaat akkoord gaan met het voorstel van een schuldhulpverlener’, zegt Hennekens. ‘Dat zit al in Collectief Schuldregelen, dus de stap naar het convenant is dan minder groot.’ 

Dertien corporaties hadden interesse om door te praten over een convenant. Zes daarvan vormden een werkgroepje dat samen met Aedes het convenant opstelde voor de sector. Dat convenant heeft Aedes juridisch getoetst en nu ook officieel onderschreven.

Het voordeel: snelheid en eenduidigheid

Rob Ravestein, belangenbehartiger Betaalbaarheid bij Aedes, legt uit dat de koepel van corporaties buiten de cao geen afspraken namens de leden kan maken. ‘Wat we wel doen is het convenant bij onze leden onder de aandacht brengen en propageren dat ze het ondertekenen. Het heeft grote voordelen: het stroomlijnt en bekort het proces van schuldhulp en zorgt voor eenduidigheid. Met als uiteindelijk doel dat huurders met schulden snel duidelijkheid en rust krijgen en geholpen worden.’ 

Ravestein wijst erop dat sommige corporaties al regelingen hebben getroffen op het gebied van sociale incasso. Soms gaan die zelfs al verder dan het convenant. ‘Het is niet de bedoeling dat ze dat moeten terugdraaien als ze het convenant ondertekenen. Daarom biedt de formulering ruimte voor de bestaande praktijk. Bovendien is er vastgelegd dat er altijd afwijkingen mogelijk zijn.’ Het convenant sluit goed aan bij de Gereedschapskist Aanpak schulden die Aedes eerder dit jaar publiceerde. 

ZOwonen Sittard: 'Dit is zó nodig'

Corporatie Zowonen uit Sittard zat in de werkgroep die de afspraken voorbereidde. Procesregisseur Betaalbaarheid Angelica Eussen van Zowonen zegt dat het direct duidelijk was dat haar woningcorporatie mee ging doen. ‘We staan 100% achter alle zaken die zijn opgenomen in het convenant. Het is zó nodig dat hulp sneller en eenvoudiger op gang komt. Zelf zijn we al erg bezig met dit onderwerp. We zijn overgeschakeld van incassoconsulenten naar financieel coaches. We willen mensen niet pas benaderen als ze een huurachterstand hebben, maar al bij het eerste signaal van geldproblemen. Diverse andere corporaties hebben belangstelling voor die aanpak.'

Angelica Eussen

Angelica Eussen

'We zien welke werkzaamheden erbij komen kijken als er schuldhulpverlening moet worden opgestart. Dat moet veel sneller en eenvoudiger kunnen en het convenant gaat ons daarbij helpen. Ik zie het als onze taak de overige woningcorporaties in Limburg aan te sporen ook aan te sluiten.’  

Woonstad Rotterdam: 'Er was nog niets'  

Ook Woonstad Rotterdam was betrokken bij de totstandkoming van het convenant. Manager Incasso Jos Versteeg is er blij mee. ‘Het is goed dat er een convenant is, want er was nog niets. Er ligt nu een stuk dat elke corporatie aan het bestuur kan voorleggen ter ondertekening. Ik hoop dat veel corporaties zich eraan gaan committeren. Het voordeel is dat je als corporatie weet wat je moet doen en wat je mag verwachten als er schuldhulpverlening wordt ingezet. Daarmee help je de mensen die nu in de penarie zitten.'

Jos Versteeg light

Jos Versteeg

'We hebben in Rotterdam al een convenant met het Meldpunt Preventie Huisuitzetting, daar sluit dit perfect op aan. Omdat in Rotterdam vooral de gemeentelijke wijkteams op aangeven van de woningcorporaties schuldhulpverlening faciliteren, ligt het voor de hand dat het convenant ook aan gemeenten wordt voorgelegd.’ Wat Versteeg betreft zijn de afspraken wat te gedetailleerd omdat ze zijn gebaseerd op een bestaand modelconvenant. ‘Wel staat er expliciet dat het ons en NVVK-leden vrij staat om af te wijken als dat in een specifiek traject beter is. Ik hoop dat dit waar nodig ook gaat gebeuren. Als we zo flexibel zijn gaat het voor ons werken. Laten we het convenant over een jaar herijken. Dit soort werkafspraken moeten actueel blijven.’ 

Maatwerk voor Aedes-leden 

Hennekens benadrukt dat het convenant helemaal is toegesneden op de situatie van woningcorporaties en de realiteit dat ze vrijwel allemaal lokaal en soms regionaal opereren. ‘Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om te morrelen aan goedwerkende lokale afspraken. Waar in NVVK-convenanten met andere schuldeisers(koepels) staat dat bij ondertekening alle andere afspraken ten aanzien van schuldregelen vervallen, is dat hier expliciet anders. Goede lokale samenwerkingsafspraken kunnen blijven bestaan en het blijft mogelijk om aanvullende afspraken te maken.’

In aanvulling daarop wordt in het convenant de wettelijke vroegsignaleringstaak van woningcorporaties geëxpliciteerd.  

Tot slot is de bepaling aangescherpt over het hervatten van de huurbetalin na het versturen van de kennisgeving, waarna de huurder maximaal 8 maanden schuldenrust krijgt: de schuldhulpverlener moet er waar mogelijk voor zorgen dat de huurder de betaling hervat, om te voorkomen dat de schuld verder oploopt. Als dat niet lukt, zelfs niet met terugwerkende kracht, is overleg tussen de schuldhulpverlener en de verhuurder noodzakelijk.  

Nodig je lokale woningcorporatie uit 

Aedes, de betrokken woningcorporaties en de NVVK gaan hun best doen om zo veel mogelijk woningcorporaties te laten tekenen. NVVK-leden die snel profijt willen hebben van het convenant raden we aan hun lokale woningcorporaties te overtuigen mee te doen.

Meer weten? 

Sleutelwoorden

SchuldeisersStabilisatie