Overslaan en naar de inhoud gaan

Verbeterde vroegsignaleringsafspraken met energie- en drinkwaterbedrijven

Achterstandstermijnen zijn aangepast

Verbeterde vroegsignaleringsafspraken met energie- en drinkwaterbedrijven

30 november 2022 Schuldeisers

In overleg met energie- en drinkwaterbedrijven hebben de NVVK en VNG een weeffoutje in de afspraken rond vroegsignalering hersteld. De wijziging heeft geegevolgen voor zorgverzekeraars en verhuurders. De afgesproken nieuwe termijnen zorgen ervoor dat energiebedrijven sneller signalen kunnen geven, terwijl drinkwaterbedrijven juist wat langer kunnen wachten tot de betaalachterstand groot genoeg is om bijvoorbeeld een huisbezoek te rechtvaardigen.

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden een wettelijke taak voor gemeenten. Om dat landelijk te faciliteren heeft de NVVK samen met VNG een convenant afgesloten met de koepels van energie- en drinkwaterbedrijven, zorgverzekeraars en verhuurders. In de modelovereenkomst die bij het convenant hoort is vastgelegd hoe (via RIS of VPS) en wanneer elk type partner betalingsachterstanden van hun klanten moet melden aan gemeenten.In de praktijk bleken sommige afspraken onbedoeld belemmerend te werken voor energie- en drinkwaterbedrijven. Na overleg met Vewin en Energie-Nederland is besloten om de termijnen in de overeenkomst te herzien.  

Werkbaarder termijnen 

Bij de energie- en drinkwaterbedrijven mogen er vanaf nu signalen verstuurd worden bij een achterstand vanaf 30 dagen. Voor energiebedrijven was die termijn eerst 50-100 dagen. Met de nieuwe termijn kunnen energiebedrijven nu een signaal geven zodra dat wettelijk gezien mag.

Bij drinkwaterbedrijven was de termijn 30-100 dagen. Door het loslaten van de maximum-termijn krijgen drinkwaterbedrijven meer gelegenheid om de vereiste sociale incassostappen (zoals huisbezoek) pas in te zetten als het bedrag wat hoger opgelopen is en het doorgeven van een signaal proportioneel is. 

Afsluitregelingen leidend  

Energie- en drinkwaterbedrijven moeten op grond van eigen afsluitregelingen ook een signaal geven aan gemeenten voordat ze een contract beëindigen of overgaan tot afsluiting. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening benut deze regelingen voor de gegevensuitwisseling. Gemeenten moeten die signalen opvolgen met een hulpaanbod. Die verplichting geldt zowel voor leveranciers als gemeenten, ook als het signaal niet voldoet aan de termijnen van de overeenkomst in het kader van het Landelijk Convenant Vroegsignalering (LCV).

Vanaf nu één loket voor energiesignalen 

Soms verstuurt een energiebedrijf daarom geen vroegsignaal via VPS of RIS, maar direct een afsluitsignaal. Bijvoorbeeld omdat de vordering meer dan 100 dagen oud is, gerekend vanaf het mislukken van een betalingsregeling. Ook zijn er energieleveranciers die - binnen de geldende wettelijke kaders - al binnen 50 dagen op afsluiting aanstuurden. Overigens is dat met de regeling zoals die van kracht is sinds 26 oktober 2022 (vooralsnog) tijdelijk niet meer mogelijk tot 1 april 2023. 

Gemeenten krijgen dus naast vroegsignalen ook afsluitsignalen, en wel via een ander kanaal: mail of post. Door de aanpassing van de termijnen kunnen nu alle signalen via RIS of VPS binnenkomen. Vanuit dat centrale punt van ontvangst kunnen gemeenten zelf op basis van hun beleid bepalen met welke middelen de signalen opgevolgd worden. 

Actie van gemeenten nodig 

Om ervoor te zorgen dat iedereen de aangepaste afspraken kan gebruiken, moeten de huidige overeenkomsten met gemeenten vervangen worden. De NVVK heeft in overleg met VNG, Energie-Nederland en Vewin afgesproken voor álle energieleveranciers en drinkwaterbedrijven nieuwe overeenkomsten te genereren in het NVVK Signingportaal. Dit gebeurt naar verwachting begin december. Gemeenten moeten de nieuwe overeenkomsten opnieuw versturen voor wederzijdse ondertekening. Het verzoek van alle partijen is om dat zo snel mogelijk te doen.Tot de hernieuwde ondertekening blijven de bestaande overeenkomsten uiteraard van kracht. De bestaande overeenkomsten worden bij de NVVK gearchiveerd. 

Kom naar het webinar Vroegsignalering

Op maandag 12 december van 14.00-15.30 uur organiseren we een webinar. Daaraan werken ook vertegenwoordigers van VNG, Energie-Nederland en Vewin mee. Met hen besteden we aandacht aan de wijziging van de LCV-overeenkomst. We gaan in op de aanleiding voor de wijziging en we bespreken wat die betekent voor gemeenten, energieleveranciers en drinkwaterbedrijven.

Meld je aan via onze agenda!

Sleutelwoorden

Schuldeisers