Overslaan en naar de inhoud gaan

'Onderzoek vereenvoudigen toelatingseisen Wsnp'

NVVK reageert op adviesvraag J&V over aanpassen wettelijke schuldsanering

'Onderzoek vereenvoudigen toelatingseisen Wsnp'

17 augustus 2022 WsnpWetgevingSchuldregeling

Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over het verbeteren van de doorstroom van minnelijke naar wettelijke schuldsanering. Minister Weerwind won daarna onder meer bij de NVVK advies in over de ingediende amendementen en moties. De NVVK bepleit om eerst onderzoek te doen naar vereenvoudiging van de Wsnp.

De belangrijkste voorgestelde aanpassingen zijn de amendementen van Barbara Kathmann (PvdA) om de duur van een Wsnp-traject te verkorten tot anderhalf jaar en om het Wsnp-traject met terugwerkende kracht te laten ingaan op het moment dat de minnelijke schuldregeling startte. De NVVK reageert op de voorstellen vanuit het perspectief van hulpvragers, schuldeisers en de eigen leden.

Korter Wsnp-traject vraagt onderzoek

Voor klanten zou het verkorten van een Wsnp-traject naar 1,5 jaar wellicht drempels kunnen verlagen. Maar eigenlijk weten we niet of die huidige duur echt wel zo’n grote belemmering vormt. Uit het werkveld horen we dat sommige hulpvragers de 3 jaar als erg lang ervaren, terwijl anderen er juist blij mee zijn vanwege de begeleiding. In hoeverre er draagvlak bij schuldeisers is om de Wsnp te verkorten is ook niet onderzocht.

Het is dan ook goed eerst na te gaan of deze verkorting inderdaad drempelverlagend zal werken. Nu de bestaanszekerheid van veel huishoudens onder druk staat door de inflatie is vereenvoudiging van de toelatingseisen voor een Wsnp-traject minstens zo belangrijk, denken we. We doen daarom de aanbeveling om samen met de ministeries van J&V en SZW, Bureau Wsnp/ RECOFA, hulpvragers en schuldeisers te verkennen wat het effect is van vereenvoudiging.

Als de Wsnp wordt ingekort kunnen onze (private) leden en de sociale kredietbanken de kosten maar over een half zo lang traject in rekening brengen. Dat zal de prijs van een traject per jaar beïnvloeden. Private leden en kredietbanken moeten daar bij lopende contracten compensatie voor krijgen, vinden we.

Altijd klaar na 3 jaar, ook bij vervolg in Wsnp

We zijn positief over het voorstel om de termijn van een Wsnp-traject met terugwerkende kracht te laten ingaan op het moment dat een gemeente (of andere bevoegde instelling) de minnelijke schuldregeling startte. We verwachten dat dit de kans op uitval verkleint.

Voor hulpvragers is het geruststellend dat een schuldregeling maximaal 3 jaar duurt, ongeacht het type regeling of uitvoerder. Ze hebben daardoor geen last van het naast elkaar bestaan van verschillende systemen. Voor de schuldeisers is deze aanpassing doorgaans niet nadelig: in de meeste minnelijke trajecten wordt al vanaf het ondertekenen van de schuldregelingsovereenkomst gespaard voor de schuldeisers.

Lopend (loon-)beslag en verrekening zijn op dit moment factoren die verkorting belemmeren. We hopen dat daar bij de uitwerking van dit amendement aandacht aan wordt besteed.

Aandacht voor begeleiding en ondersteuning

In ons advies gaan we ook nog uitgebreid in op amendementen om de Wsnp-toelatingsgrond te verruimen, om de 10-jaarstermijn voor een nieuwe schuldregeling te schrappen en om beschermingsbewind bij gemeenten onder te brengen. Ook reageren we kort op moties voor meer begeleiding bij de Wsnp-aanvraag en ondersteuning tijdens het traject. Zie voor ons volledige advies onze brief van 10 augustus aan minister Weerwind.

Sleutelwoorden

WsnpWetgevingSchuldregeling