Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale belastinginners tekenen convenant

Op een na grootste schuldeiser van ons land roept leden op ook aan te sluiten

Lokale belastinginners tekenen convenant

21 april 2022 Schuldeisers

De landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) heeft een convenant gesloten met de NVVK. De LVLB vertegenwoordigt de belastingorganisaties van de gemeenten en de waterschappen, waaronder de ca 25 regionale belastingsamenwerkingen. Samen zijn de leden van de LVLB in grootte de tweede schuldeiser van Nederland, na de landelijke Belastingdienst.

Vrijwel iedere inwoner van Nederland heeft te maken met lokale belastingen. Alle huishoudens betalen gemeentelijke afvalstoffenheffing, eigenaren van woningen betalen OZB en zowel eigenaren als huurders betalen rioolheffing en waterschapsbelasting. De 119 leden van de LVLB innen de belastingen voor 234 gemeenten (direct en indirect via samenwerkingsorganisaties) en 14 waterschappen. Jaarlijks wordt er zo’n 11 miljard euro aan lokale belastingen voor gemeenten geïnd, zoals de afvalstoffenheffing, onroerendezaakbelasting, toeristenbelasting, parkeerheffingen en de hondenbelasting. Daarnaast innen LVLB-leden de waterschapsbelasting van de meeste Nederlanders. Dat gaat jaarlijks om zo’n 3 miljard euro (Coelo Atlas Lokale lasten 2021). Waterschappen en gemeenten staan in dit recente onderzoek in de top-4 van meest voorkomende publieke schuldeisers. Wat betreft de hoogte van de schuld staan gemeenten in deze top 4 op nummer 2, met een bedrag van €4.059.

Terugdringen schuldenproblematiek

De LVLB tekent het convenant Schuldhulpverlening om daarmee tot uitdrukking te brengen dat zij wil bijdragen aan het terugdringen van de schuldenproblematiek, waar een grote groep inwoners mee te maken heeft. Mensen die in een problematische schuldsituatie verkeren, lijden daaronder. Armoede, eenzaamheid en ook problemen met de gezondheid zijn niet zelden verbonden aan het hebben van problematische schulden. Met de ondertekening door LVLB-voorzitter Jan Geert Bakker roept het LVLB-bestuur haar leden op om hetzelfde te doen. LVLB-leden kunnen zich aanmelden via de website van de NVVK.

Geertjan bakker hoog

Jan Geert Bakker, voorzitter LVLB

De leden van de LVLB willen zich in samenwerking met de schuldhulpverleners inspannen om schuldenproblematiek terug te dringen en zoveel mogelijk te voorkomen. Dat doen zij op de eerste plaats vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. LVLB-voorzitter Jan Geert Bakker zegt hierover: 'Het convenant betekent voor mensen met schulden dat zij bij lokale belastingdiensten kunnen rekenen op een open houding en een helpende opstelling. Op basis van maatwerk wordt gekeken hoe en wanneer schulden kunnen worden betaald. Het nemen van kostenverhogende invorderingsmaatregelen wordt juist zoveel mogelijk voorkomen. De belastingorganisaties waarderen de inzet van en de samenwerking met de schuldhulpverleners daarbij.' 

Belastingorganisaties hebben zelf ook belang

Voorzitter Marco Florijn van de NVVK juicht de stap van de LVLB toe. 'We hadden samen al een convenant, dat is nu gemoderniseerd en het aantal partners wordt sterk uitgebreid. We hopen dat alle LVLB-leden zo snel mogelijk ook hun eigen handtekening zetten. Zij vormen samen de op een na grootste schuldeiser in Nederland, na de Belastingdienst. Voor hulpvragers betekent het een grote vooruitgang als lokale belastingschulden via dit convenant geregeld kunnen worden.'

Ook voor de lokale belastingorganisaties zelf geeft het werken volgens de richtlijnen van het NVVK-convenant voordelen. Bakker zegt daarover: 'De praktijk leert ons dat de belastingorganisaties zelf ook gebaat zijn bij actieve en tijdige schuldhulpverlening. Als mensen eenmaal diep en langdurig in de schulden zitten, dan levert dat voor de belastingorganisaties een hoop gedoe op. Schulden lopen steeds hoger op, ook door de bijkomende incassokosten, en de kans dat de schulden nog betaald gaan worden neemt dan steeds verder af. Daar heeft niemand iets aan. Voor de medewerkers van de belastingorganisaties betekent het vooral extra werk. In sommige gevallen kan het zelfs voorkomen dat een gemeentelijke belastingdienst een schuld incasseert en de gemeentelijke sociale dienst daarop een extra uitkering toekent. Dat soort situaties moeten we al helemaal vermijden.'

Oproep aan LVLB-leden om aan te sluiten

De LVLB ondertekende het convenant namens de leden van de vereniging. Die leden, de individuele belastingorganisaties van de gemeenten en waterschappen, zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de belastinginvordering en de toepassing van het convenant.  Zij moeten ook zelf hun handtekening zetten om te zorgen dat het convenant rechtsgeldig wordt.

Gemeenten kunnen voor ook voor niet-belasting gerelateerde domeinen een convenant met de NVVK sluiten. Verschillende gemeenten gaan dit doen, anderen overwegen het te doen. De LVLB moedigt haar leden aan deze initiatieven te volgen.

Schulden lopen op

Jan Geert Bakker over het moment van sluiten van het convenant: 'Dit is een geschikt moment voor de ondertekening. De NVVK waarschuwt voor weer oplopende schulden, nu de coronahulp is beëindigd en de landelijke Belastingdienst de invordering weer gaat hervatten. Het vraagstuk van de schuldenproblematiek is dan ook zeer actueel. Belangrijk om in goede samenwerking tussen schuldhulp en schuldeisers er alles aan te doen om problematische schulden te vermijden en op te lossen.'

Belastingorganisaties die vragen hebben over het convenant of over de toepassing ervan, kunnen contact opnemen met de specialisten binnen de LVLB: de leden van de vakcommissie Invordering. Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van de LVLB. Contactgegevens zijn beschikbaar op de website lvlb.nl.

Zo werkt het convenant

  • Incassomatregelen worden voor een periode van 8 maanden opgeschort zodra de belastinginnende organisatie een kennisgeving van de schuldhulpverlener heeft ontvangen dat de betrokken inwoner geholpen wordt door een schuldhulpverlenende instantie
  • Als de schuldeiser aan de schuldhulpverlener opgeeft hoe hoog zijn vordering is, kan hij daarbij meteen aangeven of er redenen zijn die een snelle schuldregeling belemmeren.
  • Als van deze mogelijkheid geen gebruik is gemaakt, aanvaardt de belastinginnende organisatie altijd het voorstel van de schuldhulpverlener voor het regelen van de schuld. In dit voorstel staat welk percentage de schuldeiser krijgt van zijn oorspronkelijke vordering. Dit percentage komt tot stand op basis van de bezittingen van de hulpvrager, waarbij ook eventuele andere schuldeisers een evenredig deel krijgen. Ook wordt rekening gehouden met het leefgeld dat de hulpvrager nodig heeft.
  • Het uitspreken van vertrouwen in het werk van de schuldhulpverlener en het afzien van allerlei tussenstappen scheelt heel veel heen en weer mailen, bellen en wachten. 
  • De schuldeiser krijgt alleen nog een bevestiging van de schuldhulpverlener van het deel van de vordering dat hij overgemaakt krijgt. Het onderling communiceren wordt dus zoveel mogelijk beperkt, om sneller te kunnen werken.

Bekijk het convenant hier (alleen voor leden)

Sleutelwoorden

Schuldeisers