Overslaan en naar de inhoud gaan

Vernieuwde vtlb-calculator is beschikbaar

Bij hogere uitkomst vtlb geldt terugwerkende kracht tot 1 januari

Vernieuwde vtlb-calculator is beschikbaar

11 mei 2021 Vtlb

In goede samenwerking tussen Bureau Wsnp, de NVVK, Kred’it en de testgroep is het gelukt de vernieuwde vtlb-calculator per 11 mei beschikbaar te kunnen stellen. Wanneer de vernieuwde calculatie leidt tot een hoger vtlb mag dit met terugwerkende kracht ingevoerd worden vanaf 1 januari. Komt er een lager vtlb uit de calculatie, dan geldt dit vanaf de datum van de berekening, en uiterlijk vanaf 1 juli.

De calculator is op twee belangrijke punten - technisch en inhoudelijk - aangepast:

 1. De achterliggende techniek is gewijzigd waardoor naar verwachting installatieproblemen sterk zijn beperkt. Er is nu geen directe koppeling met de SNG-rekentool meer, dat gebeurt via een tussenstation. Daarom zijn voor de installatie van de vtlb-calculator geen certificaten meer nodig. Die worden ook niet geïnstalleerd.
 2. Het nominaal bedrag is uitgebreid met  twee correcties, de correctie individuele lasten en de correctie voor de pensioengerechtigde leeftijd.   

Aanpassingen in de calculator en uitdraai

Met de correctie individuele lasten is er de mogelijkheid om de beslagvrije voet aan te vullen tot op het 'vroegere' niveau, dat wil zeggen: het 'minimaal maar toereikend' niveau van de Participatiewet-uitkering die van toepassing is, met individuele correcties.

In het nominaal bedrag wordt berekend wat de individuele correcties zijn voor premie zorgverzekering, woonlasten en missend kindgebonden budget op basis van de werkelijke lasten en ontvangen toeslagen. Het totaalbedrag van deze drie individuele correcties wordt verminderd met de compensatiekop uit de berekende beslagvrije voet. Het verschil hiertussen zal vaak een positief bedrag zijn, waarmee het nominaal deel wordt verhoogd. Het kan ook een negatief bedrag zijn als de beslagvrije voet hoger uitvalt dan noodzakelijk voor de correcties van bovengenoemde lasten. Het nominaal bedrag kan hierdoor nihil zijn en in die situaties is het vtlb gelijk aan de beslagvrije voet.

Voor mensen boven de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) is een PGL-correctie toegevoegd tot op het inkomensniveau van de Participatiewet voor een alleenstaande of een echtpaar boven de PGL.

Door deze wijzigingen zijn de regels voor het berekenen van de fictieve bijdrage van inwoners aangepast en deels hersteld naar de situatie van voor 1 januari 2021.

Daarnaast is er nog een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd:

 • de reserveringstoeslag is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 wel van toepassing als sprake is van de inrichtingsnorm (was abusievelijk voor deze categorie verwijderd)
 • Er kan geen vtlb-berekening gemaakt worden als de gegevens van de partner niet-in-de-regeling niet bekend zijn. De calculator geeft dan een blokkerend signaal
 • Inkomen uit studiefinanciering kan niet ingevoerd worden, omdat deze inkomsten niet meetellen voor de berekening van de beslagvrije voet
 • De lay-out van de uitdraai is aangepast in de verwachting dat deze nu goed leesbaar is

Een overzicht van alle wijzigingen vindt u in paragraaf 1.7 van het vtlb-rapport.

Ingangsdatum gebruik calculator versie 4.0.4

Het is de bedoeling vanaf nu alleen de nieuwe calculator versie 4.0.4 te gebruiken; rekenen met de oude calculator (versie 4.0.3) is ongewenst en het leidt tot als onjuist bestempelde uitkomsten. De oude calculator blijft weliswaar nog enkele weken bestaan, maar dat is slechts een korte overgangsperiode. Begin juni wordt het oude certificaat ingetrokken en is de vtlb-calculator met versie 4.0.3 (standalone of plug in) onbruikbaar.

Terugwerkende kracht of niet?

 • Berekeningen met de nieuwe calculator 4.0.4  die leiden tot een hoger vtlb mogen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 gehanteerd worden.
 • Wordt het vtlb echter lager dan de eerdere berekening uit 2021, dab geldt het nieuwe bedrag per datum vaststelling (maar uiterlijk per 1 juli 2021).
 • Is er geen noodzaak,  wens of verzoek tot het herberekenen en vaststellen van het nieuwe vtlb, dan blijft het eerder bepaalde vtlb geldig tot 1 juli a.s., te weten het tijdstip van ingang van de volgende versie van de calculator. 

Overige aanpassingen

Naast de calculator is er meer aangepast:

 1. Het vtlb-rapport is aangepast (pdf, 1,2 MB) op alle in de calculator doorgevoerde wijzigingen; het geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 (voor alle nieuwe berekeningen). Er is uitvoerig beschreven en toegelicht welke wijzigingen er zijn en waarom deze zijn doorgevoerd. Dit leidt hopelijk tot verbeterd inzicht.
  Het oude rapport (pdf, 1,1 MB) vervalt want het is achterhaald, behalve voor die gevallen waarin geen nieuw vtlb is berekend en vastgesteld.
 2. De extra handleiding bij het invullen van het vtlb is aangepast op alle wijzigingen. We bekijken de laatste punten en komma’s, daarna wordt de handleiding op de website van Bureau Wsnp geplaatst
 3. De notitie/richtlijn hoe om te gaan met toeslagen onder het nu vervallen vtlb is ingetrokken en niet meer toepasbaar.

De softwareleveranciers worden geïnformeerd over alle veranderingen in de toe te passen plug-in vtlb-calculator. De plug-in is ook per heden beschikbaar.

Vragen? Neem contact op

De vernieuwde calculator zal naar verwachting heel veel inhoudelijke en technische problemen oplossen en voor 80-90% van de zaken snel een goed, haalbaar en uit te leggen vtlb berekenen. Maar de calculator is ook, zoals duidelijk mag zijn, onder grote tijdsdruk en met een minimale testperiode tot stand gekomen. Dat betekent dat het mogelijk is dat in de komende 7 weken nog kleine aanpassingen wenselijk zullen blijken.

Met name waar het gaat om de meer uitzonderlijke situaties zullen naar verwachting niet alle oplossingen zijn voorzien en kunnen nog nieuwe vragen opkomen. Denk bijvoorbeeld aan de situatie van een paar met 1 in de regeling  en eventueel met koophuis en/of een inwoner. Heb je vragen over de uitkomsten van de vtlb-calculator, neem dan contact op met de NVVK of  Bureau Wsnp. In de calculator van juli kunnen dan zo nodig structurele aanpassingen worden gedaan. 

Sleutelwoorden

Vtlb