Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

Kamer twijfelt of gemeenten golf hulpvragen aankunnen

26 juni 2020 Lobby

In de Tweede Kamer heerst bezorgdheid over de vraag of gemeenten goed voorgesorteerd staan voor de verwachte golf hulpvragen van mensen met schulden. Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg met staatssecretaris Van Ark.

De Kamerleden vragen zich af of de gemeenten voldoende ruimte hebben in hun begroting om goed om te gaan met de stijgende vraag naar schuldhulp. Op zoek naar mogelijkheden om de toegang te verbeteren en mensen eerder te vinden werden allerlei mogelijke oplossingen besproken. Ook de eerder ingediende moties betreffende een verbod op huisuitzetting en meewerkplicht voor schuldeisers werden nogmaals aangehaald.

‘Convenanten en Schuldenknooppunt versnellen’

De behoefte aan ‘efficiënte en effectieve’ saneringsregelingen zal na de zomer toenemen, verwacht de Kamer. Van Ark erkende dat, en zei erover: “Schulden oplossen gaat veel sneller als vooraf afspraken zijn gemaakt met schuldeisers. Convenanten blijken daarbij nuttig. SchuldenlabNL werkt in het project Collectief Schuldregelen aan snel en eenvoudig schulden oplossen”.

“Recent heeft de NVVK de convenanten met overheidsschuldeisers vernieuwd. De nieuwe afspraken gaan onder meer over versnellen om te komen tot schuldregelingen. Digitale gegevensuitwisseling versnelt ook. Hiervoor heeft de NVVK, met subsidie van het ministerie van SZW, het Schuldenknooppunt ontwikkeld”, aldus Van Ark.

Zelf Wsnp aanvragen

Naar aanleiding van het rapport van de Nationale ombudsman zei Van Ark dat de aansluiting van het minnelijke op het wettelijke traject verbeterd moet worden. Ze benadrukte ook dat burgers nu al de mogelijkheid hebben zelf een Wsnp-aanvraag te doen. 

“Daar heeft de wetgever bewust voor gekozen bij de totstandkoming van de wet (art. 284 Fw). Eén van de toelatingseisen is dat eerst duidelijk moet zijn dat een minnelijke regeling niet tot stand heeft kunnen komen. Ik ben er nog steeds voorstander van dat er eerst wordt gekeken wat minnelijk voor de betrokkene passend is, maar als duidelijk is dat een minnelijke regeling er niet in zit, dan dient geen verdere tijd meer verloren te gaan en moet de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) bereikbaar te zijn”, aldus Van Ark.

Preventie meer aandacht

Ze kondigde tijdens het Algemeen Overleg aan in overleg te gaan met partijen als het Nibud, de Hogeschool Utrecht (Lectoraat Schuldpreventie en Vroegsignalering) en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringbeleid. Zo wil ze zicht krijgen op kansrijke beleidsinterventies voor de preventie van schulden bij mensen in risicogroepen. Preventie is ook een belangrijk thema tijdens de rondetafel-gesprekken die deze zomer plaatsvinden.

Noodstop

De noodstopprocedure zoals het CJIB die kent komt wat Van Ark betreft ook terug tijdens de zomergesprekken. Zij is zelf al in overleg met de Belastingdienst, het UWV en de SVB om na te gaan of die de aanpak van het CJIB kunnen overnemen. 

“De vraag of de noodstop een verplichting zou kunnen of moeten zijn en in hoeverre er een rangorde in de betaling van vorderingen nodig zou moeten zijn vergt een zorgvuldige weging”, stelde Van Ark. Ze suggereerde om ook dit onderwerp ter sprake te laten komen in de zomergesprekken.

Kwijtschelden oninbare verhogingen

In een update naar aanleiding van eerdere vragen kondigde Van Ark de uitkomsten van een aantal onderzoeken aan:

  • Het onderzoek ‘bijstandsgerechtigden en belemmeringen bij mensen om woonruimte te delen’ (waaronder de kostendelersnorm) wordt rond de zomer verwacht. 
  • Het onderzoek naar de mogelijkheden van het kwijtschelden van oninbare verhogingen op schulden wordt na de zomer verwacht.
  • De resultaten van het onderzoek naar de medewerking van schuldeisers aan schuldhulpverlening worden in de zomer verwacht. “Ik heb gevraagd om ook specifiek te kijken naar situaties waarin artikel 60c van de Participatiewet de mogelijkheid van een minnelijke schuldregeling blokkeert”, deelde de staatssecretaris mee. 

Het AO werd verspreid over twee dagen gehouden. In de tussentijd reageerde de staatssecretaris schriftelijk op vragen.

Sleutelwoorden

Lobby