Overslaan en naar de inhoud gaan

Kamer stemt over serie moties inzake schuldhulpverlening

Kamer stemt over serie moties inzake schuldhulpverlening

20 januari 2020 LobbyWetgeving

De Tweede Kamer stemt dinsdag 21 januari over negen moties die impact hebben op het werk van schuldhulpverleners. Wat vindt de NVVK van die moties?

Moties rondom ‘schulden regelen’ en ‘kredietverlening’

D66 en de PvdA dienden een motie in om mensen met schulden recht te geven op een aflossingspauze. De NVVK heeft haar leden hierover ondervraagd. Dit onderzoek wordt binnenkort gepubliceerd. We denken dat een recht op een aflospauze niet nodig is om mensen met schulden toch te kunnen helpen wanneer ze tijdelijk wat meer bestedingsruimte willen. Het is namelijk nu al mogelijk om schuldeisers voor te stellen tijdelijk de aflossing stop te zetten.

Deze motie is aangenomen.

Direct in Wsnp

SP en GroenLinks dienden een motie in om toelating tot de Wsnp mogelijk te maken zonder voorafgaand minnelijk traject. Deze wens gaat er wat ons betreft aan voorbij dat de Wsnp een ‘uiterste middel’ moet blijven. Goed als stok achter de deur, maar met het oog op de belasting van mensen met schulden is het echt beter om eerst te proberen of een minnelijk traject de problemen op kan lossen.

Deze motie is niet aangenomen.

Lager kredietvergoedingspercentage 

50Plus diende een motie in om het maximum kredietvergoedingspercentage te verlagen. Deze rentepercentages worden waar het onze leden betreft, vastgesteld door lokale overheden. Onze gedragscode schrijft al voor dat onze leden die kredieten verlenen een percentage hanteren dat minimaal 2 % onder het wettelijk toegestane wettelijke maximum ligt.

Deze motie is aangenomen.

Vrijheid voor gemeenten bij Participatiewet-schulden

GroenLinks, de ChristenUnie en de SP dienden een motie in om een einde te maken aan de situatie dat gemeenten soms tegenover zichzelf komen te staan bij de rechter. Dat gebeurt als de schuldhulpverlener van de gemeente een schuldregeling voorstelt waarbij de gemeente zelf schuldeiser is vanwege een onterecht verstrekte uitkering. De Kamerfracties willen dat de staatssecretaris onderzoek doet hoe vaak dit voorkomt, en bepleiten dat gemeenten in de toekomst zelf mogen afwegen of het wenselijk is om mee te werken aan een schuldregeling.

Een goed voorstel, vinden we. We schreven de Kamerleden vorig najaar al dat artikel 60c van de Participatiewet gemeenten hindert die graag meewerken aan een minnelijke schuldregeling voor de betrokkene. Volgens ons is het verspilling van overheidsgeld als twee gemeentelijke afdelingen en de rechterlijke macht druk zijn met dit soort rechtszaken.

Deze motie is aangenomen. 

Moties over de positie van schuldeisers

Denk diende een motie in om voor internet net als energie en water een aangescherpt afsluitingsbeleid te voeren. Dat ondersteunen we van harte. In de huidige samenleving is toegang tot internet (bijna) net zo essentieel als toegang tot energie en water.

Deze motie is aangenomen. 

Stop met kickbackfees

D66, CDA en ChristenUnie dienden een motie in om ‘kickbackfees’ die voortvloeien uit afspraken tussen gerechtsdeurwaarders en schuldeisers te verbieden. De NVVK ondersteunt deze motie; hij vermindert het effect van de marktwerking op deurwaarders. De motie versterkt hun positie ten opzichte van grote -machtige- opdrachtgevers. Een verbod op kickback-fees komt de onafhankelijkheid van de deurwaarder ten goede.

Deze motie is aangenomen. 

Geen huisuitzetting

CDA en Denk dienden een motie in om niet tot huisuitzetting over te gaan als de bewoner meewerkt aan het regelen van zijn schulden. Ze pleiten voor een interdepartementaal actieplan dat dit uitgangspunt omzet in beleid. Wij steunen deze motie, hij zorgt er namelijk ook voor dat schuldhulpverleners niet meer eerst langs de rechter moeten als een verhuurder niet mee wil werken aan een schuldregeling.

Deze motie is aangenomen. 

Wettelijke reactietermijn

Het CDA, D66, ChristenUnie en de SP dienden een motie in om tot een wettelijke termijn te komen waarbinnen schuldeisers moeten reageren op een voorstel om schulden te regelen. De komst van zo’n termijn juichen we toe. Uiteraard streven we er als NVVK in eerste instantie naar om in convenanten afspraken te maken met schuldeisers, onder andere over reactietermijnen. We streven ook naar snelle en digitale uitwisseling van gegevens in de toekomst. Maar omdat één schuldeisers het proces nodeloos kan vertragen zijn we voorstander van een beperkte reactietermijn. Lange wachttijden zijn voor onze hulpvragers niet wenselijk.

Deze motie is aangenomen. 

 Akkoord bij meerderheid

CDA, D66, SP en ChristenUnie dienden ook een motie in om onderzoek te doen of weigerachtige schuldeisers akkoord moeten gaan als voor 75 % van het schuldbedrag een akkoord is bereikt. De NVVK is voorstander van zo’n onderzoek, maar we zien wel spanning ontstaan met het recht van eigendom. Volgens ons zitten er veel juridische haken en ogen aan zo’n algemene meewerkplicht. De andere kant is dat nog te vaak de meerderheid van de schuldeisers en de klant de dupe zijn van de houding van 1 of enkele schuldeisers. Het zou goed zijn als het onderzoek ertoe leidt dat er meer verantwoordelijkheid komt te liggen bij de schuldeiser om aan te geven waarom deze niet akkoord wil gaan met een voorstel.

Deze motie is aangenomen. 

Sleutelwoorden

LobbyWetgeving