Sociale kredietverlening

De kredietbank is het sociale alternatief voor mensen die financiële steun echt nodig hebben en zij verzorgt leningen voor mensen met een kleine beurs. De kredietbank doet dit persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar en heeft een directe band met de stad of regio waar zij is gevestigd.

Sociaal bankieren is het verlenen van kredieten door NVVK-leden, waarbij de kredietbank handelt zonder winstoogmerk. Doel is tegemoet te komen aan de gezonde kredietbehoefte in de samenleving. Sociaal krediet heeft ook een preventieve werking.

Sociaal krediet wordt verleend naar aanleiding van een aanvraag door de klant. Het krediet wordt op basis van duidelijke criteria toegekend. Kredieten zijn rentedragend. Zie ook de website van de sociale banken/www.sbn.nl.

Bij het verlenen van kredieten wordt er door de kredietbank op toegezien dat een krediet, inclusief de renteverplichtingen, door de klant binnen een redelijke termijn kan worden afgelost.

De kredietbank voorkomt overkreditering bij de kredietnemer. Een sociaal krediet kent in principe een looptijd van maximaal 60 maanden.

Voorwaarden

Leden zijn gehouden aan de bepalingen voortvloeiend uit de Wet Fido. In principe geldt: een aanvrager beschikt over een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en/of is niet in staat om een krediet te verkrijgen bij een commerciële financier.

Vormen

Kredietbanken kunnen verschillende soorten producten aanbieden:

Consumptieve kredieten

Consumptieve kredieten zijn een leningsvorm waarbij op basis van een overeenkomst tussen de klant en kredietbank een geldsom wordt verstrekt voor de aanschaf van goederen met een beperkte houdbaarheid. Een consumptief krediet wordt door de consument in één of meerdere betalingen afgelost.

Saneringskredieten

Saneringskredieten zijn gericht op het aflossen van een schuld. Bij een saneringskrediet wordt door middel van een krediet (een percentage van) de totale schuldenlast afgekocht tegen finale kwijting.

Hypotheken

In het kader van hun publieke taak kunnen kredietbanken hypotheken verlenen. Vanuit de publieke taakstelling van een gemeente/kredietbank is het verlenen van hypotheken vaak aan de orde ten aanzien van bepaalde doelgroepen, bijvoorbeeld doelgroepen die geen hypotheek bij een commerciële hypotheekverstrekker kunnen verkrijgen of wanneer doelgroepen niet meer kunnen voldoen aan de hypotheekverplichtingen. Momenteel is dit alleen de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, die dit alleen aan de inwoners in Den Haag verstrekt.

Startersleningen

Onder voorwaarden kunnen kredietbanken leningen verstrekken ten behoeve van het (door)starten van een onderneming. Bij starterskredieten wordt een ondernemingsplan van de kredietaanvrager gevraagd en op levensvatbaarheid beoordeeld.

Pandhuiskredieten

Bij pandhuiskredieten wordt een krediet verstrekt waarbij de kredietnemer het recht tot pand van goederen aan de kredietgever verleent. Aan pandhuiskredieten zijn strenge wettelijke regels verbonden.

Behoefte aan krediet

In een samenleving is en zal steeds behoefte zijn aan krediet. Mensen hebben geld nodig waarmee zij noodzakelijke investeringen kunnen doen. Ook moet er soms een (forse) onvoorziene rekening worden betaald. Die middelen zijn vaak niet meteen beschikbaar en moeten dan vaak worden geleend. Het enige alternatief tot het aangaan van een lening is om te sparen. Maar sparen is niet voor alle groepen in de samenleving een realistische oplossing, vooral wanneer er grotere en duurzame investeringen nodig zijn.

Sociaal krediet komt aan kredietbehoeften tegemoet bij mensen die niet (meer) terecht kunnen bij een commerciële bank of andere financier. Op deze wijze zorgt sociaal krediet ervoor dat álle groepen in de samenleving kunnen beschikken over de financiële ruimte om investeringen te kunnen doen. Daarmee wordt eraan bijgedragen dat alle groepen in de samenleving in het gangbare financiële verkeer kunnen participeren.

Verantwoord krediet

In de samenleving is er een breed gedragen wens kredietverlening op een verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Geen ‘flitskredieten’, verkapte kosten, of andere ondoorzichtige praktijken. Leningen worden door sociale banken nooit boven de draagkracht van klanten verstrekt en zijn steeds binnen een redelijke termijn terug te betalen. Sociale banken hanteren in beginsel een rentepercentage dat 2% lager ligt dan de maximale wettelijke kredietvergoeding.

Sparen is niet voor alle groepen in de samenleving een realistische oplossing, vooral wanneer er grotere en duurzame investeringen nodig zijn. Maar verantwoord krediet betekent ook dat steeds gehandeld wordt vanuit de behoeften en in het belang van de klant. Een kredietbank is meer dan slechts leverancier van een financieel product. Mensen kunnen door of via de kredietbank ook bij andere financiële vraagstukken of problemen worden ondersteund, bijvoorbeeld door het bieden van schuldhulpverlening of door gebruik van bestaande voorzieningen te bevorderen wanneer mensen daar recht toe hebben. Op deze wijze kan een kredietbank schulden voorkomen of schulden oplossen wanneer een klant er zelf niet meer uitkomt. Een kredietbank is financier, onafhankelijk financieel adviseur én hulpverlener.

Betrouwbaarheid

Een kredietbank heeft geen winstoogmerk. Dat betekent niet dat kredietverlening renteloos is. Maar kredietbanken treden in eerste instantie op ten bate van de gemeenschap en creëren door hun leningen maatschappelijke meerwaarde. Kredietbanken handelen in opdracht van het openbaar bestuur. Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden van de kredietbank. Sociaal bankieren wordt verder gekaderd door de Wet en door de bepalingen en regels die de NVVK voor haar leden heeft opgesteld, zoals de Gedragscode Sociale Kredietverlening en het Bankreglement.

Ondersteuning bij financiële disbalans

De groep van huishoudens waar sprake is van financiële disbalans groeit. Steeds meer huishoudens hebben een flexibel inkomen, maar moeten de vaste lasten wel blijven betalen. Daardoor ontstaan er bij steeds meer huishoudens (tijdelijke) betalingsproblemen. Het gaat bij de klanten van sociale banken om mensen die nergens anders terecht kunnen voor hun gerechtvaardigde krediet- of financiële behoefte en die tijdelijk of permanent financiële steun nodig hebben. Door sociale kredietverlening wordt participatie van deze mensen bevorderd en wordt bijgedragen aan een betere levenskwaliteit.

Kredietbanken zijn uniek

Kredietbanken zijn uniek in hun uitgangspunten en werkwijze. Zij kunnen in het kredietlandschap een belangrijke taak vervullen en daar waar commerciële kredietverleners tekort schieten, voorzien in allerlei financiële producten. In de visie van de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, is sociaal krediet een onmisbaar onderdeel van kredietverlening in Nederland. Het is daarom zeker van belang dat gemeenten, maar ook de kredietbanken zelf, voluit gebruik maken van hun mogelijkheden.

Maatwerk voor klanten

Kredietverlening laat het initiatief aan de burger en heeft directe impact op zijn leefwereld. In plaats van het subsidiëren van een statisch aanbod aan diensten en producten, zet sociale kredietverlening in op de vraag vanuit de samenleving. Sociaal krediet is direct en persoonlijk.

Armoedebestrijding en bevorderen sociale doelen

Tot de taken van kredietbanken behoort armoedebestrijding maar ook het bevorderen van sociale doelen op het terrein van welzijn, gezondheid, educatie, huisvesting, de lokale economie, et cetera. Het gaat dan concreet om zaken als betere woonomstandigheden, het kunnen volgen van een opleiding of om meer succesvol opgestarte bedrijven. Daartoe kunnen inrichtingskredieten worden verstrekt of hypotheken worden overgenomen, worden studie-, en jongerenkredieten aangeboden of zijn leningen beschikbaar voor het opzetten van bedrijfsactiviteiten. Maar meer in het algemeen gaat het om het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen. Kredietverlening is een effectief instrument om maatschappelijke doelen te realiseren. Investeren in en door middel van sociaal krediet levert sociale winst op én kan een positieve bijdrage leveren aan het economisch klimaat van een stad of regio.

Voorkomen en oplossen van schulden

Kredietbanken hebben vanuit hun sociale rol ook een taak in het voorkómen en oplossen van schulden en hebben oog voor de individuele omstandigheden van aanvragers. Dit vertaalt zich naar het verlenen van saneringskredieten. En niet te vergeten: de  kredietbank voert een sociaal incassobeleid. Dat betekent dat zo vroeg mogelijk door de kredietbank in wordt gezet op klanten die hun betalingsverplichtingen niet nakomen. Zo wordt voorkomen dat de situatie escaleert en blijft de situatie werkbaar. In het vervolg kan aan de klant bijvoorbeeld budgetbeheer worden aangeboden.

Naar boven