Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijk betaalt saneringskrediet voor jongeren toeslaggedupeerde gezinnen

Nieuwe start mogelijk na schuldregeling

Rijk betaalt saneringskrediet voor jongeren toeslaggedupeerde gezinnen

24 oktober 2023

Meerderjarige jongeren met problematische schulden kunnen via de gemeente zonder kosten hun schulden regelen. Voorwaarde is dat ze vallen onder de kindregeling van gezinnen die gedupeerd zijn door de toeslagenaffaire. Het aanbod geldt alleen voor saneerbare schulden. Het rijk en de VNG zijn hiervoor een procedure overeengekomen.

Sinds 5 november 2022 bieden gemeenten brede ondersteuning aan jongeren die in aanmerking komen voor de kindregeling. De kindregeling is er voor kinderen van toeslaggedupeerden (ouders die toeslagen aanvroegen en ex-partners van die ouders). Het -via een aanvullend aanbod- regelen van schulden maakte aanvakelijk geen deel uit van deze regeling. Maar de VNG en het ministerie van Financiën ontvangen sinds de inwerkingtreding van de kindregeling signalen vanuit gemeenten dat het maken van een nieuwe start voor deze groep jongeren wordt belemmerd door onoplosbare financiële problemen en schulden.

Kindregeling omvat nu ook schuldhulp

In december 2022 nam de Tweede Kamer een motie aan die het kabinet oproept een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod te ontwikkelen voor jongeren die vallen onder de kindregeling en die te maken hebben met problematische schulden. Ook het kabinet onderschrijft de problematiek rond deze groep jongeren. Om die reden ontwikkelden het rijk en de VNG de afgelopen periode voor deze groep een aanvullend schuldhulpverleningsaanbod, naast de reguliere schuldhulp en de hulp bij schulden die al beschikbaar is vanuit de brede ondersteuning van toeslaggedupeerden.

Het aanvullende schuldhulpverleningsaanbod biedt een oplossing voor saneerbare schulden en sluit aan op het reguliere proces van schuldhulpverlening. Het aanvullende schuldhulpverleningsaanbod is onderdeel van de brede ondersteuning. Dit betekent dat de gemeente met de jongere inventariseert wat er nodig is om een nieuwe start te maken. Het saneringskrediet en de voorzieningen die nodig zijn voor het bieden van een toekomstperspectief worden opgenomen in het plan van aanpak.

Voorwaarde: problematische schuld

Op twee punten onderscheidt het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod zich van het reguliere schuldhulpverleningsproces: 

1 Om voor het aanvullende schuldulpverleningsaanbod in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van problematische schulden (er is redelijkerwijs te voorzien dat de jongere niet binnen 36 maanden de openstaande saneerbare schulden kan afbetalen). Voor deze beoordeling wordt de tegemoetkoming van €10.000 vanuit de kindregeling buiten beschouwing gelaten. 

2 Het voorstel wordt gedaan op basis van een saneringskrediet, waarbij de tegemoetkoming wel wordt meegerekend. Met andere woorden: het voorstel wordt gedaan op basis van de werkelijke aflossingscapaciteit. Na akkoord van de schuldeisers kan het saneringskrediet door de gemeente via de Specifieke Uitkering (SPUK) worden gedeclareerd. Van de jongere wordt geen financiële tegenprestatie verwacht. 

Ook voor jongeren die al in schuldregeling zitten

Gemeenten kunnen dit aanvullende schuldulpverleningsaanbod doen aan alle jongeren van 18 jaar en ouder met problematische schulden vallend onder de kindregeling die na 5 november 2022 in een schuldregeling zijn opgenomen, tot een jaar nadat de jongere de tegemoetkoming vanuit de kindregeling heeft ontvangen. In afwijking hierop kunnen jongeren die de tegemoetkoming voor datum publicatie hebben ontvangen, zich tot 1 november 2024 melden bij de gemeente om van het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod gebruik te maken. De verwachting is dat de aanpassing van de Spuk in november wordt gepubliceerd.

Kom naar ons vragenuur voor de details

We organiseren op maandag 30 oktober van 11.00-12.00 uur een online vragenuurtje om details van de regeling toe te lichten. Geef je hier op om mee te luisteren en vragen te stellen. 

Handreiking

Update 7 november 2023

De VNG heeft inmiddels een handreiking gepubliceerd: aanvullend schuldhulpverleningsaanbod jongeren met problematische schulden. Hierin vind je tekst en uitleg over de verdere details van het aanvullend schuldhulpverleningsaanbod.