Overslaan en naar de inhoud gaan

'We willen allemaal hetzelfde: duurzaam financieel herstel'

Vruchtbaar overleg Zorgverzekeraars Nederland en NVVK

'We willen allemaal hetzelfde: duurzaam financieel herstel'

3 augustus 2023 Schuldregeling

Zorgverzekeraars zoeken naar mogelijkheden om terugval na schuldsanering zoveel mogelijk te voorkomen. Over hun voornemen om na de 18 maanden aflossing in de Msnp 6 maanden toe te voegen waarin in elk geval de zorgpremie wordt afgedragen, zijn we niet enthousiast. Een delegatie van het NVVK-bestuur heeft daarover inmiddels een constructief gesprek gehad met bestuur en directie van Zorgverzekeraars Nederland.

Zorgverzekeraars hanteren sinds kort als beleidsuitgangspunt dat op de nieuwe 18 maanden-aflostermijn een extra 6 maanden-termijn volgt. In die 6 maanden mag iemand wiens schulden zijn gesaneerd, geen nieuwe schulden bij de zorgverzekeraar maken. Gebeurt dat wel, dan beschouwen de zorgverzekeraars het hele traject als mislukt. Hiermee nemen de verzekeraars een uitzonderingspositie in ten opzichte van overige schuldeisers.

Nieuwe problemen voorkomen

Met deze constructie willen de zorgverzekeraars voorkomen dat hulpvragers kort na het afronden van hun hulptraject opnieuw in de problemen komen. De 6-maandentermijn vormt dan voor gemeenten min of meer een verplichting om hulpvragers die het nog niet zelf af kunnen, langer te begeleiden.

Tijdens het gesprek hebben we vastgesteld dat financiële hulpverleners per saldo vergelijkbaar denken als zorgverzekeraars over goede begeleiding en nazorg om herhaling te voorkomen. 'We willen allemaal hetzelfde: duurzaam financieel herstel', vat NVVK-directeur Geert van Dijk samen. 'Begeleiding zo kort als kan en zo lang als nodig' is gewenst om duurzame uitstroom te bereiken. En dat is hard nodig om de doelstelling van het halveren van het aantal huishoudens met problematische schulden in 2030 te bereiken.'

Intensief overleg met SZW & VNG

Van Dijk: 'We hebben in het gesprek benadrukt dat we intensief in overleg zijn met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Vereniging Nederlandse Gemeenten over het aanbod dat gemeenten doen aan hulpvragers. Dat loopt nu nog sterk uiteen, terwijl we met schuldeisers landelijke afspraken maken over schuldregelen. Zij willen ook graag dat overal in het land een vergelijkbaar hulpaanbod is, om te voorkomen dat mensen na een hulptraject opnieuw wanbetaler worden. Met de gemeenten zijn we daarom in gesprek over het vormen van een basis-kwaliteitsvloer qua dienstverlening. Dat gesprek gaat de goede kant op.'

De uitkomst van het overleg met de zorgverzekeraars is dan ook dat Zorgverzekeraars Nederland binnen twee weken tot een herzien bestuurlijk standpunt komt over de omgang met de halvering van de Msnp. Van Dijk: 'We hopen dat de nu gehanteerde eis van '18 plus 6 maanden' vooralsnog van tafel gaat, en 18-maanden voorstellen worden geaccepteerd. Daarnaast is het voornemen besproken om met medewerking van de zorgverzekeraars zorgvuldig te monitoren wat de effecten van de 18 maanden-termijn zijn op terugval van hulpvragers.'

Advies: zet procedure ‘dwangakkoord’ on hold

Eerder adviseerden we NVVK-leden om een dwangakkoord in te zetten wanneer een zorgverzekeraar vasthoudt aan de extra 6 maanden-termijn. Het overleg dat we hadden is voor ons aanleiding op te roepen deze procedures even on hold te zetten.

'De reactie van de zorgverzekeraars geeft aan dat schuldeisers -net als wij- hechten aan effectieve begeleiding. Het maakt ons opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is om met de VNG, het ministerie én met alle schuldeisers tot stevige afspraken te komen', aldus Van Dijk.

Sleutelwoorden

Schuldregeling