Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat gaan we doen in 2022?

NVVK introduceert servicebureau voor versnelde invoering van vernieuwingen

Wat gaan we doen in 2022?

6 januari 2022

‘Met elkaar aan de slag’ is de titel van het jaarplan dat onze agenda voor 2022 beschrijft. Hiermee geven we verder vorm aan het meerjarenplan dat we in 2019 vaststelden. We concentreren ons op de uitvoering van de lopende programma’s en projecten. En meer nog dan in de afgelopen jaren doen we dat in nauwe samenwerking met gemeenten en met onze leden.

Veel van wat is bedacht om de schuldhulpverlening (en financiële dienstverlening in bredere zin) bij te laten dragen aan het streven om meer mensen sneller te helpen staat inmiddels klaar. Wij zien echter dat het daadwerkelijk toepassen van vernieuwingen tijd vraagt en soms niet optimaal gebeurt. We moeten daarom

 • met elkaar op zoek naar de redenen hiervoor;
 • met elkaar belemmeringen wegnemen;
 • eventueel nieuwe oplossingen zoeken;
 • en samen de financiële hulpverlening beter laten aansluiten op wat hulpvragers zoeken

Servicebureau voor versnelling

Meer mensen sneller helpen, dat willen we. Dat vraagt om inzet om mensen eerder in beeld te hebben om zo het bereik te vergroten. Het betekent ook: verkorten van doorlooptijden en sneller perspectief op een schuldenzorgvrije toekomst. Hiervoor zetten wij in 2022 een servicebureau op. Wij gaan gericht met gemeenten en leden aan de slag om in samenspraak in te zetten op de gewenste versnellingen.

Dit jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Altijd weer een belangrijk moment, niet in de laatste plaats omdat de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en de ontwikkelingen binnen het sociaal domein enorme invloed hebben op de mogelijkheden en organisatie van ons werk. Daarom organiseren wij een adequate lobby.

In 2022 staan wij ook stil bij het 90-jarig bestaan van de NVVK. Een prachtige gelegenheid om aandacht te vragen voor de ontwikkelingen in het vakgebied en de bereikte resultaten. Het is ook een goed moment om vooruit te blikken naar de uitdagingen die voor ons liggen. Wij presenteren de uitkomsten van een groot onderzoek naar het maatschappelijke rendement van onze dienstverlening, zowel in kwantiteit als in kwaliteit; meetbaar en merkbaar.

Dit is onze agenda voor 2022

 1. Bredere toepassing NVVK Arrangement, zo mogelijk verankerd in wetgeving
  Wij sluiten meer - cruciale - schuldeisers en onze leden aan op het Schuldenknooppunt en op Collectief Schuldregelen. Wij verbinden Collectief Schuldregelen aan het Schuldenknooppunt. Wij sluiten convenanten met alle grote schuldeisers
 2. Collectief Schuldregelen ontwikkelen voor een nieuwe groep: ondernemers
  Steeds meer schuldeisers en schuldhulpverleners regelen schulden collectief. Dit blijven wij uitbreiden en daarnaast starten we een pilot op collectief schuldregelen voor ondernemers.
 3. Lancering Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten
  In 2022 is het Waarborgfonds operationeel en kunnen alle Nederlandse gemeenten er een beroep op doen om saneringskredieten te verstrekken aan inwoners met problematische schulden. Er wordt geëxperimenteerd met specifieke doelgroepen zoals jongeren en ondernemers.
 4. Jubileumcongres NVVK 90 jaar
  We organiseren een aansprekend congres met topsprekers en we presenteren de resultaten van een groot onderzoek naar de meetbare en merkbare effecten van financiële hulpverlening.
 5. Lobby regeerakkoord, gemeenteraadsverkiezingen 16 maart en collegevorming
  Met de resultaten uit ons jubileumonderzoek en onze kennis op het gebied van efficiënte financiële hulpverlening benaderen wij het rijk en de gemeenten.
 6. Lobby inzake financiering beschermingsbewind
  De financiering van ‘toestandbewind’ hoort thuis in de Wet langdurige zorg; wij voeren de lobby op om dit te bewerkstelligen. Bewind op grond van schulden hoort onder de Wgs. Wij zetten bij de lobby in op meer ruimte voor maatwerk: begeleiding, coaching, beheer en bewind, voor een eerlijke prijs en inclusief passende financiering van begeleidingskosten.
 7. Schuldhulpverlening voor jongeren ontwikkelen en verfijnen
  Met het Jongerenperspectieffonds doen we een pilot met het Landelijk Waarborgfonds Saneringskredieten. Wij publiceren een podcastserie over jongeren en schulden die de hulp aan jongeren stimuleert. En wij gaan in gesprek met zorgverzekeraars en een aantal gemeenten voor een pilot vroegsignalering op basis van betalingsachterstanden van de zorgverzekering. Dat blijkt uit onderzoek een belangrijk signaal voor (beginnende) financiële problemen.
 8. Monitoren van financiële hulp en nieuwe vormen uitproberen
  In 2022 starten we met een pilot Dataverwerking, samen met de VNG, Divosa en het CBS. Wij werken hierin samen met een dertigtal proefgemeenten.
  Het doel is om zoveel mogelijk gebruik te maken van al bestaande data voor de monitoringsdoelstellingen van de verschillende organisaties. Het is van belang dat wij wel ons jaarlijkse publicatiemoment voor de sector behouden.
  Voor vroegsignalering gaan wij evalueren en zonodig bijsturen. Ook doen wij een pilot met hypotheekverstrekkers. De verwachting is dat een groter deel van de ‘onzichtbare’ groep mensen met financiële problemen en problematische schulden in beeld komt. Wij zien dit nu nog niet substantieel gebeuren. Ook hier ligt de nadruk op implementeren van gemaakte afspraken en verbeteren van resultaten, met gemeenten (VNG) en schuldeisers.
 9. Vakmanschap ontwikkelen, onder andere in het verband van Schouders Eronder
  In 2022 krijgen wij scherper zicht op het profiel van de financiële hulpverlener op de middellange termijn. Wij stimuleren de ontwikkeling van bijpassende educatie door onderwijsinstellingen en vanuit Schouders Eronder.
 10. Schulden afbetalen van toeslaggedupeerden
  Wij beginnen - onder de vlag van Sociale Banken Nederland - met het afhandelen van de dossiers van ouders met schulden die gedupeerd zijn door de Kinderopvangtoeslagenaffaire.

Lees het volledige jaarplan 2022 - pdf 1 MB (alleen voor leden)