Overslaan en naar de inhoud gaan

Kabinet licht uitwerking sociaal pakket toe

Kabinet licht uitwerking sociaal pakket toe

24 september 2020

Minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout hebben de Tweede Kamer een brief gestuurd over hun uitwerking van het aanvullend sociaal pakket. Daarin zit een uitgebreide paragraaf over schuldenbeleid.

Het pakket bevat maatregelen om de economische schade van het coronavirus te bestrijden. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal de Tweede Kamer bovendien op maandag 28 september informeren over de uitkomsten van de rondtafelgesprekken die deze zomer gehouden werden. In die gesprekken is nagedacht over versnelling en intensivering van de aanpak van de schuldenproblematiek. Ook die aanbevelingen moeten de gevolgen van corona voor het ontstaan van armoede en schulden beperken.

Online vakcongres

Op maandag 28 september vindt ook een openbaar online vakcongres plaats onder de titel Intensivering armoede- en schuldenaanpak. Daar worden de uitkomsten van de rondetafelgesprekken en de gemaakte afspraken en acties gepresenteerd.

In de brief van Koolmees en Van ’t Wout staat dat het kabinet verwacht dat het aantal mensen met problematische schulden zal toenemen als gevolg van de coronacrisis. Ook het aantal mensen met een risico op armoede zal toenemen.

Nieuwe groepen

“Hierbij komen ook nieuwe groepen in beeld waaronder bijvoorbeeld zelfstandig ondernemers die eerder geen schulden hadden. Het kabinet vindt dit zorgelijk en ziet het tegengaan van armoede en problematische schulden als een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat mensen deel kunnen nemen in onze samenleving en om mensen aan het werk te houden of te helpen”, aldus de brief.

“Aanpak van schulden moet vroegtijdig gebeuren. Gebeurt dit niet, dan dreigt er een stapeling van kwetsbaarheden. Om de juiste ondersteuning te kunnen bieden reserveert het kabinet in totaal € 146 miljoen. Deze middelen zijn onder meer bestemd voor het gemeentelijk schuldenbeleid en de bijzondere bijstand om zo gemeenten de mogelijkheid te geven om mensen van dichtbij te ondersteunen in het geval van armoede en problematische schulden.”

Waarborgfonds

Om problematische schulden sneller te kunnen afwikkelen wordt een waarborgfonds ingericht. De NVVK heeft hier jaren voor gelobbyd, we zijn erg blij dat het er nu komt.

“Met dit fonds wordt het gemakkelijker om saneringskredieten in te zetten. Met saneringskredieten kunnen de schuldeisers in een keer gedeeltelijk worden betaald tegen finale kwijting van de restschuld. De uitwerking zal in overleg met betrokken partijen waaronder de NVVK, kredietbanken en Schuldhulpmaatje plaatsvinden. Het streven is uw Kamer vóór het einde van het jaar over de uitwerking te informeren. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van het lid Segers”, aldus de brief aan de Kamer.

Uitkomst Rondetafelgesprekken

Daarnaast zet het kabinet in op een versnelde en geïntensiveerde schuldenaanpak. Afgelopen zomer heeft het kabinet, in samenwerking met VNG en Divosa, rondetafelgesprekken georganiseerd over dit onderwerp. Met de vele betrokkenen, Rijk, VNG, Divosa, NVVK, uitvoeringsorganisaties, private partijen en maatschappelijke organisaties, is besproken hoe bestaande maatregelen kunnen worden opgeschaald en versneld zodat meer mensen snel geholpen kunnen worden.

Hierbij is specifieke aandacht besteed aan nieuwe doelgroepen die door de crisis in financieel zwaar weer komen, zoals zelfstandig ondernemers, flexwerkers en jongeren. De gesprekken hebben geleid tot een aantal concrete afspraken en acties. Ook de komende tijd blijft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in nauw overleg met gemeenten.

De brief aan de Tweede Kamer