Overslaan en naar de inhoud gaan

Succes voor Van Ark: Kamer steunt wetswijziging schuldhulpverlening

Succes voor Van Ark: Kamer steunt wetswijziging schuldhulpverlening

10 maart 2020 OndernemersSchuldregeling

Het voorstel van staatssecretaris Van Ark om de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) te wijzigen, is aangenomen. De wetswijziging regelt gegevensuitwisseling om vroegsignalering mogelijk te maken en schept duidelijkheid over schuldhulp aan ondernemers.

Met de wetswijziging wil Van Ark twee dingen bereiken:

  • Een betere ontsluiting van persoonsgegevens als middel om schuldhulpverlening effectiever te maken, met inachtneming van de kaders van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Gemeenten kunnen voortaan via overeenkomsten met relevante partners veel meer doen om mensen met schulden vroeg op het spoor te komen.
  • De onduidelijkheid opheffen in de oorspronkelijke toelichting op de Wgs uit 2010. Die onduidelijkheid betrof de toegang van zelfstandigen tot schuldhulpverlening. De verduidelijking draagt bij aan “brede toegang tot schuldhulpverlening, ook voor zelfstandigen”, aldus de staatssecretaris.

De Kamer kwam tijdens het debat over de wijziging van de Wgs met twee amendementen en een serie moties.

Snel uitsluitsel over schuldhulp

Meld je je met een verzoek om schuldhulp bij je gemeente? Dan moet die binnen acht weken besluiten of je voor schuldhulpverlening in aanmerking komt. Dat is de strekking van het amendement van de Kamerleden Peters (CDA) en Jasper van Dijk (SP).

Dit amendement is aangenomen.

Geen keuzevrijheid in aangaan gesprek

Het wetsvoorstel Wgs verplicht een gemeente om elk signaal op te pakken dat zij krijgt. Dat is nadelig voor een effectieve uitvoering van de wet, vindt Groen Links-Kamerlid Renkema. “Gemeenten moeten effectief om kunnen gaan met capaciteit en middelen en deze alleen inzetten op signalen waarbij een interventie daadwerkelijk effect heeft”, vindt hij. Hij bepleitte daarom keuzevrijheid in het aangaan van een eerste gesprek.

Dit amendement is verworpen.

Persoonlijk aanbod

Een aanbod tot schuldhulpverlening is effectiever als dat gebeurt in een persoonlijk gesprek, vindt SP-Kamerlid Van Dijk. Hij bepleit daarom het opnemen van een ‘inspanningsverplichting’ voor persoonlijk contact met iemand met schulden.

Deze motie is verworpen.

Borging privacy

De wetswijziging leidt tot intensievere uitwisseling van persoonsgegevens. Dat vraagt van gemeenten om hier voorzichtig mee om gaan. Om na te gaan of dit gebeurt, moet daar in de eerste evaluatie van de wetswijziging goed gekeken worden naar de borging van de privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens moet meekijken bij die evaluatie, vinden de Kamerleden Van Beukering-Huijbregts (D66), Peters en Renkema.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Schuldhulp bespaart zorgkosten

Wie schulden bestrijdt, creëert vaak een besparing op zorgkosten. Want problematische schulden gaan vaak samen met problemen op het gebied van werk, wonen en zorg. Bij de evaluatie van de wetswijziging is het daarom goed een maatschappelijke kosten- en batenanalyse te maken, vindt Kamerlid Peters.

Deze motie is met algemene stemmen aangenomen.

Financiële compensatie

Als gemeenten verplicht worden elk signaal over betalingsachterstand op te pakken, zal ze dat veel extra werk opleveren. Daar moet in de begroting voor 2021 structurele financiële compensatie voor komen, vindt Kamerlid Renkema (Groen Links).

Deze motie is verworpen

Praat met maatschappelijke instellingen en kerken

Zorgcoöperaties, stichting Leergeld, voedselbanken, vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje en kerken zijn op een laagdrempelige manier betrokken bij mensen met problematische schulden. Gemeenten moeten hen beter betrekken bij vroegsignalering van schuldenproblematiek. De regering moet daarom met gemeenten in gesprek gaan en bevorderen dat zij periodiek met de betrokken maatschappelijke organisaties overleggen over preventie van schulden, vindt het Kamerlid Peters.

Deze motie is aangenomen.

Op tijd antwoorden

Overheids-schuldeisers kennen op dit moment geen vaste reactietermijn waarbinnen zij moeten reageren op vragen van schuldhulpverleners over vorderingen, of voorstellen van schuldhulpverleners om schulden te regelen. Dat vertraagt de hulpverlening, weten de Kamerleden Jasper van Dijk en Peters. Want hulpvragers kunnen in de stabilisatiefase niet effectief geholpen worden. Daarom moet de regering bij elke overheidsschuldeiser nagaan “hoe ze gaan komen tot een vaste reactietermijn”.

Deze motie is aangenomen.

In de ‘slipstream’ van het debat over de wetswijziging legde de Kamer nog wat moties op tafel: 

Pak malafide bewindvoerders aan

Mensen met schulden krijgen regelmatig te maken met malafide bewindvoerders die hun cliënten bedriegen en/of bestelen, stellen de Kamerleden Peters en Jasper van Dijk. Het systeem van bewindvoering en de problemen die zich voordoen moet daarom onder de loep genomen worden. De regering moet aanbevelingen doen om het systeem te verbeteren.

Deze motie is aangenomen.

Verlaging kredietpercentage

Online op krediet kopen “stort veel mensen in de schulden”, vinden de Kamerleden Jasper van Dijk en Peters. “Postorderbedrijven zoals Otto en Wehkamp rekenen woekerrentes tot maar liefst 12%”, aldus het duo. Zij verzoeken de regering om onlinewinkels in het Besluit kredietvergoeding als aparte categorie op te nemen en de maximale kredietvergoeding voor hen te verlagen van 12% naar 2%.

Deze motie werd tijdens de stemming op 10 maart op verzoek van het Kamerlid Jasper van Dijk aangehouden. Minister Hoekstra van Financiën liet hem en de Kamer namelijk weten dat er al een vergelijkbare motie ligt van de Kamerleden Krol en Van Brenk, daarover rapporteert hij voor de zomer.

Sleutelwoorden

OndernemersSchuldregeling