Overslaan en naar de inhoud gaan

Saneringskrediet voor ondernemers

Saneringskrediet voor ondernemers

De NVVK start samen met het Waarborgfonds saneringskredieten (Wsk) de pilot 'Saneringskrediet voor ondernemers'. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Er is ruimte voor 100 saneringskredieten.

logo saneringskrediet nvvk

Aanleiding

Schuldhulp aan ondernemers vraagt meer kennis dan schuldhulp aan particulieren. In 2022 pleitte de Nationale Ombudsman voor meer aandacht en begeleiding aan ondernemers en voor een breder aanbod aan hulp voor deze groep. En ook vanuit de praktijk merken we een grote behoefte aan manieren om ondernemers met schulden goed te helpen.

In de reguliere schuldhulpverlening wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de inzet van saneringskredieten. Dat biedt eerder rust en overzicht voor mensen met schulden, vermindert administratieve druk op schuldhulpverleners en is aantrekkelijk voor schuldeisers.

Een saneringskrediet voor ondernemers heeft waarschijnlijk een groter risico, door de fluctuerende inkomsten en hogere totale schuldenlast. Mede daardoor komt een saneringskrediet voor ondernemers niet of nauwelijks voor in de praktijk. Terwijl er wel een grote vraag bestaat naar dit instrument. Het Wsk experimenteert met de inzet van ‘bijzondere’ saneringskredieten, om te onderzoeken of het instrument breder ingezet kan worden.

Doelstelling

Met de pilot willen we inzicht krijgen in:

  • De behoefte aan saneringskredieten voor ondernemers.
  • De feitelijke risico’s van de hogere kredieten.
  • Welke ondernemers hiermee geholpen kunnen worden.

Voor wie?

De pilot is geschikt voor ondernemers en ex-ondernemers. Deze natuurlijke personen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een zakelijke (en particuliere) schuld. Deze pilot is een optie voor (ex-)ondernemers waarbij een regulier saneringskrediet niet mogelijk is, maar dat wel de gewenste oplossingsrichting voor de schulden is.

De acceptatievoorwaarden zijn:

  • Betrokkene voldoet aan de bovenstaande omschrijving.
  • Wil de ondernemer het bedrijf voortzetten? Dan moet aangetoond worden dat de onderneming levensvatbaar is en wat de afloscapaciteit is.

Ook ondernemers die in aanmerking komen voor een BBZ krediet, maar voor wie dat volgens de betrokken hulpverlener niet wenselijk is kunnen aangemeld worden.

Hoe werkt de pilot Saneringskrediet voor ondernemers?

In deze pilot wordt zo veel mogelijk vastgehouden aan zowel het reguliere proces van schuldhulpverlening als onze module Schuldhulpverlening voor Ondernemers. Het grootste verschil in deze pilot is de borgstelling. Met die borgstelling dekt het Waarborgfonds het (mogelijke) risico voor het saneringskrediet. Daarmee nemen we het financiële risico voor kredietbanken / gemeenten weg en kan ook aan ondernemers een saneringskrediet geboden worden.

In onderstaande stappen staat het proces beschreven als richtlijn. Alle aanvragen zijn maatwerk en het proces kan dus per dossier afwijken. Er is veel mogelijk, dus neem bij twijfel altijd contact op.

Deelname Pilot & Intake

Deelname aan de pilot is alleen mogelijk wanneer de volgende twee zaken geregeld zijn:

  • De schuldhulpverlenende organisatie werkt voor de pilot samen met een kredietbank. Een kredietbank moet namelijk het saneringskrediet verstrekken en kan de borgstelling bij het Wsk aanvragen.
  • De kredietbank moet een overeenkomst sluiten met het Waarborgfonds. Dat is ook mogelijk enkel voor deze pilot.

Gebruik het aanvraagformulier

Wanneer deze zaken geregeld zijn, maakt de schuldhulpverlener een schuldenoverzicht en hij/zij bepaalt de gewenste oplossingsrichting. Als een saneringskrediet de beste oplossing is én de hulpvrager voldoet aan de acceptatievoorwaarden, kan gestart worden met het invullen van het aanvraagformulier (pdf, 89 Kb). De schuldhulpverlener levert, in samenwerking met de kredietbank, de benodigde informatie aan en de kredietbank is verantwoordelijk voor het inleveren van het aanvraagformulier bij het Waarborgfonds.

Het is ook mogelijk is om een schuldbemiddeling/spaarsanering om te zetten in een saneringskrediet. Een borgstelling kan aangevraagd worden voor het resterende aflosbedrag.

Aanvraag borgstelling

Nadat de schuldhulpverlener en de kredietbank alle informatie voor het aanvraagformulier hebben verzameld, is het tijd om de borgstelling aan te vragen. Dat gebeurt via de kredietbank, die het aanvraagformulier indient bij het Waarborgfonds. Dit is tevens de officiële aanmelding voor deze pilot.

Het Waarborgfonds beoordeelt de aanvraag en kan eventueel aanvullende informatie vragen. In alle gevallen is de beoordeling maatwerk. Binnen 10 werkdagen zal een terugkoppeling gegeven worden over de toekenning van de borgstelling. Dan wordt ook duidelijk of de hulpvrager wel of niet deel kan nemen aan deze pilot.

nieuw logo Wsk

Er is een borgstelling, en nu?

Dan start het echte schuldregelen. De schuldhulpverlener doet een aanbod aan schuldeisers. Als alle schuldeisers akkoord zijn met het saneringsvoorstel, kan een verzoek worden gedaan aan de kredietbank voor het uitbetalen van het saneringskrediet. Doordat de kredietbank de borgstelling heeft, zijn de onbekende risico’s door het Waarborgfonds geborgd. De (ex-) ondernemer tekent een kredietovereenkomst. De kredietbank verstrekt het krediet en de ondernemer start met het betalen van de aflossing.

De (ex-)ondernemer en schuldhulpverlener werken samen aan een schuldenvrije toekomst en financiële gezondheid. Daarvoor kan de schuldhulpverlener inzetten op begeleiding aan de ondernemer. De ondernemer betaalt aan de kredietbank de maandelijkse aflossing. Wanneer de situatie van de ondernemer verandert, bijvoorbeeld door fluctuerende inkomsten, kan de kredietbank een flexibele aflostermijn bieden. Daarmee kan de aflossingsperiode worden verlengd, tot maximaal 18 maanden. Wanneer het ondanks een flexibele aflostermijn, toch niet lukt om het volledige saneringskrediet te innen, dan kan de kredietbank een uitkering uit het Waarborgfonds aanvragen (effectuering). Het Waarborgfonds zal deze dan beoordelen en de resterende kredietsom uitbetalen.

Na een succesvolle aflossing is de (ex-)ondernemer schuldenvrij. Begeleiding gaat over in nazorg. Dat doen we volgens het uitgangspunt: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig.

Beoogd resultaat van de pilot

De pilot loopt tot eind 2024. Dan hopen wij de eerste lessen te trekken over de behoefte naar een saneringskrediet voor ondernemers, het type ondernemers dat hiermee geholpen is en de feitelijke risico’s van het saneringskrediet. Binnen de pilot is ruimte voor 100 saneringskredieten.