Ik heb schulden en zoek hulp

Algemene informatie over schulden

U kunt voor hulp bij uw schulden contact opnemen met uw eigen gemeente. Zij verzorgen of zelf de schuldhulpverlening of hebben dit uitbesteed aan één van de NVVK-leden.

De NVVK is de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De NVVK voert zelf geen schuldregelingen uit en zij verstrekt geen kredieten, dat doen haar leden.

De gemeente kan u vertellen wat hun procedure van aanmelding voor schuldhulpverlening is. Vaak dient u eerst een aanmeldformulier of aanvraagformulier schuldhulpverlening in te vullen. Aan de hand daarvan kunnen zij zien welke oplossing voor u het beste is. Dit kan zijn het afsluiten van een herfinanciering, betalingsregelingen treffen of een schuldregeling opzetten.

De NVVK-leden streven in eerste instantie naar een regeling waarbij 100% terugbetaling van de schuld plaatsvindt. Daartoe onderscheidt de NVVK twee soorten regelingen: een betalingsregeling en een herfinanciering.

Betalingsregeling
Een betalingsregeling is een overeenkomst tussen u en de schuldeisers, waarin wordt bepaald dat de vastgestelde schulden voor 100% in een vooraf vastgesteld aantal termijnen worden terugbetaald. De betalingsregeling is vaak voor één schuld, maar kan ook voor meerdere schulden gelden.

Herfinanciering
Herfinanciering heeft tot doel een overeenkomst tot stand te brengen tussen u en een kredietbank, waarmee de schulden ineens en voor 100% worden voldaan.

Schuldregeling
Een schuldregeling is een regeling waarbij u zich gedurende een periode van 3 jaar/36 maanden maximaal inspant om een zo groot mogelijk deel van uw schulden af te betalen. En waarbij elke schuldeiser instemt dat een gedeelte van de schuld niet afgelost wordt mits u aan deze maximale inspanningsverplichting heeft voldaan.

Tevens kunt u voor meer informatie over het zelf oplossen van uw schulden de website www.zelfjeschuldenregelen.nl bezoeken die wij in samenwerking met het Nibud hebben ontwikkeld. Hier vindt u o.a. voorbeeldbrieven voor schuldeisers.

Veel gestelde vragen Ziektekosten

Ik ben voor ziektekosten verzekerd en heb een schuld bij de zorgverzekeraar. Nu worden mijn aanvullende- en tandartsverzekering beëindigd. Mag dat? En ben ik nu niet meer verzekerd tegen ziektekosten?

Ja, dat mag. U bent nog wel verzekerd voor wat betreft het basispakket van ziektekosten (de zorgverzekering is een verplichte verzekering), maar de verzekeraar mag de aanvullende en tandartsverzekering beëindigen. Voor de ziektekosten die onder deze aanvullende pakketten vallen bent u dan niet meer verzekerd.

Ik heb een declaratie ingediend bij mijn zorgverzekeraar waar ik ook een schuld heb. Krijg ik het geld nu wel?

Dat hangt af van de voorwaarden voor declaratie van ziektekosten bij uw verzekeraar. Als u een achterstand in de betaling van uw aanvullende of tandartsverzekering hebt, is het mogelijk dat kosten die onder deze aanvullende pakketten vallen, niet worden vergoed. Krijgt u de kosten wel vergoed, dan moet u er rekening mee houden dat de verzekeraar de vergoeding verrekent met de openstaande schuld.

Veel gestelde vragen Woningontruiming en afsluiting

De woningcorporatie dreigt met ontruiming van mijn huurwoning. Maar ik heb kleine kinderen. Dan ontruimen ze toch niet echt?

Ook ontruimingen van woningen van gezinnen met kleine kinderen komen voor. Probeert u een betalingsregeling met uw verhuurder te treffen om te voorkomen dat deze de schuld uit handen geeft aan een deurwaarder en een ontruimingsprocedure begint. Ligt de schuld al bij een deurwaarder overleg dan met uw verhuurder en de deurwaarder wat u nog kunt doen om ontruiming te voorkomen. Als u betalingsafspraken maakt moet u die wel kunnen nakomen. Komt het niet tot een oplossing, meldt u dan bij de gemeente voor schuldhulpverlening. Wacht daar zeker niet te lang mee.

Mijn woning wordt ontruimd. Wordt mijn inboedel nu ook verkocht?

In de meeste gevallen wordt uw inboedel op straat gezet. Het hangt er van af in welke gemeente u woont wat er vervolgens met de spullen uit uw woning gebeurt. In sommige gemeenten worden deze opgeslagen en kunt u uw spullen na betaling van de opslagkosten terug krijgen. In andere gemeenten worden de aan straat geplaatste spullen door de vuilnisdienst (grofvuil) opgehaald en vernietigd. Als de deurwaarder spullen van waarde aantreft, kan hij er voor kiezen hierop beslag te leggen en daarna te verkopen.

Ik heb een brief van een deurwaarder gekregen waarin met ontruiming wordt gedreigd. Er komt een zitting bij de rechtbank. Moet ik daar heen?

Dat hoeft niet, maar dat is wel verstandig. Lukt het u niet de schuld voor de zitting te betalen, ga dan naar de zitting en geef aan waarom u niet betaalt en wat u zelf voorstelt eraan te doen. Misschien wil de rechter u uitstel verlenen. Gaat u niet naar de zitting, dan wordt de vordering vrijwel altijd toegewezen en kan de deurwaarder met het vonnis de ontruimingsprocedure starten. Als u de schuld niet kunt betalen en er is ook geen regeling mogelijk, meldt u dan zo snel mogelijk bij de gemeente voor schuldhulpverlening.

Het energiebedrijf/waterbedrijf dreigt met afsluiten van energie/water. Mag dat?

Ja, als u een achterstand in de betalingen hebt mag dat. Van 1 oktober tot 1 april mag u niet afgesloten worden als bij de leverancier bekend is dat u in begeleiding bent bij de schuldhulpverlening en u de vaste lasten stipt betaalt.

Veel gestelde vragen Schulden en minderjarige kinderen

Mijn meerderjarige zoon heeft een auto. Die staat op mijn naam. Nu betaalt hij de motorrijtuigenbelasting niet. Moet ik die dan betalen?

Ja, de auto staat op uw naam dus bent u verantwoordelijk voor de betaling van de motorrijtuigenbelasting. Ook kunt u erop worden aangesproken als de auto niet verzekerd is of als er boetes zijn.

Mijn zoon/dochter heeft een mobiel abonnement afgesloten, maar is nog niet meerderjarig. Kan ik nog van dat abonnement af?

In het algemeen hebben minderjarigen voor het aangaan van grote financiële verplichtingen de toestemming van hun ouders nodig. Heeft u geen schriftelijke toestemming voor het abonnement gegeven dan kunt u de telefoonmaatschappij hier op wijzen en het contract laten ontbinden. Denkt u er wel aan dat u dit zo snel mogelijk doet zodat er geen grote telefoonschuld ontstaat. Heeft uw zoon of dochter al een aantal malen een schrijven van de telefoonmaatschappij gehad en heeft u al die tijd niet aangegeven dat u het contract wilt beëindigen dan kan de telefoonmaatschappij u verwijten dat u niet op tijd heeft ingegrepen: door de komst van de nota's op uw adres had u immers gewaarschuwd moeten zijn. Komt u er niet uit met de telefoonmaatschappij ga dan te raden bij bijvoorbeeld het Juridisch Loket of de Sociaal Raadslieden.

Veel gestelde vragen Schulden en Burgerlijke stand

Ik ben gescheiden. Wat gebeurt er met de schulden uit het huwelijk? Worden die gesplitst?

Dat hangt ervan af. Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd zijn de schulden gemeenschappelijk en bent u beiden voor de hele schuld verantwoordelijk. Dat heet hoofdelijke aansprakelijkheid. U kunt uw schuldeisers vragen om de schuld te splitsen, maar in veel gevallen zullen zij dat niet doen. Betaalt de ene partner niet, dan hebben zij namelijk nog de mogelijkheid de andere partner om betaling te vragen. Om u te beschermen is het voor een aantal financiële transacties, bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek, nodig dat de kredietverstrekker de toestemming van beide partners krijgt door middel van een handtekening. Maar is uw ex-partner tijdens het huwelijk een lening aangegaan, waarvoor u niet hebt getekend, dan kunt u op basis van de huwelijksgoederengemeenschap hier toch op worden aangesproken. Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd dan staat in de huwelijkse voorwaarden beschreven welke financiële verplichtingen van welke partner zijn. U bent dan niet over en weer aansprakelijk. Anders is het als u na het tekenen van de huwelijkse voorwaarden samen nog nieuwe financiële verplichtingen bent aangegaan. Voor die schulden bent u wel beiden aansprakelijk.

Ik heb samen met mijn ex-partner een lening. Nu willen we die splitsen. De bank zegt dat dat niet kan en heeft het over hoofdelijke aansprakelijkheid. Wat is dat?

U bent allebei verantwoordelijk voor het hele bedrag van de schuld. Betaalt uw ex-partner niets, dan zal de bank u vragen de hele schuld te betalen en andersom. Betaalt u meer dan de helft van de schuld, dan kunt u alles wat u meer heeft betaald dan de helft van de schuld wel opeisen van uw ex-partner.

Ik huur samen met mijn partner een huis. We hebben geen samenlevingscontract en zijn ook niet getrouwd. Kan mijn partner nu ook aansprakelijk worden gesteld voor mijn schulden?

Uw partner kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor financiële verplichtingen die u samen bent aangegaan: als u bijvoorbeeld beiden voor een lening hebt getekend of voor eventuele achterstanden in vaste lasten zoals de huur en energie (u woont immers beiden in de woning).

Veel gestelde vragen BKR

Ik sta bij BKR geregistreerd. Sta ik nu op een zwarte lijst?

Nee, er bestaat geen zwarte lijst. Wel kunnen instellingen bij wie u om financiering vraagt in het register van BKR zien of u betalingsachterstanden heeft of heeft gehad. Deze meldingen blijven in de regel 5 jaar staan. Zijn er betalingsachterstanden (geweest), dan kan dat soms reden zijn om u bijvoorbeeld geen lening te verstrekken.

Ik sta bij BKR geregistreerd. Kan ik nu nog wel een huis kopen?

Dat hangt ervan af. Veel mensen staan bij BKR geregistreerd omdat ze leningen hebben of iets op afbetaling hebben gekocht. Zijn er veel financiële verplichtingen of heeft u achterstanden in de betaling van leningen of een bestaande hypotheek, dan kan het zijn dat u de hypotheek wordt geweigerd omdat de hypotheekinstelling het risico te groot vindt. Iedere instelling kan zelf beoordelen of zij u op basis van de informatie bij BKR wel of niet een hypotheek verstrekt.

Veel gestelde vragen Beslag en verrekening

Eén van mijn schuldeisers wil derdenbeslag leggen. Wat is dat?

Derdenbeslag is bijvoorbeeld beslag op (een deel van) uw inkomsten of uitkering. De werkgever of instantie die het inkomen verstrekt, is wettelijk verplicht het deel van het inkomen waarop beslag is gelegd over te maken naar de schuldeiser die beslag heeft gelegd.

Er is beslag gelegd op mijn loon of uitkering. Mag mijn loon of uitkering helemaal worden ingehouden?

Nee. De beslaglegger moet altijd rekening houden met de beslagvrije voet. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen dat u zelf mag houden voor levensonderhoud en vaste lasten. De hoogte van de beslagvrije voet hangt af van uw gezinssamenstelling en is wettelijk vastgelegd. De beslagvrije voet is - bij voldoende inkomen - minimaal 90% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Heeft u hoge woonlasten en geen recht op huurtoeslag? Dan moet de beslaglegger hier in sommige gevallen ook rekening mee houden. Ook moet rekening worden gehouden met de premie van de ziektekostenverzekering. Op de kinderbijslag en de tegemoetkoming schoolkosten mag geen beslag worden gelegd. Op de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag mag alleen beslag gelegd worden voor onbetaalde rekeningen waar de toeslag voor bedoeld is. Uw verhuurder mag dus beslag laten leggen op uw huurtoeslag. De Belastingdienst zelf mag in het verleden teveel betaalde toeslagen verrekenen met de maandelijkse betaling van de toeslag.

Er was al beslag, maar nu legt er nog een schuldeiser beslag. Moet ik nu meer betalen?

Als er al maximaal beslag was gelegd, wordt er niet meer geld ingehouden op uw inkomen. U ontvangt dezelfde beslagvrije voet. De schuldeiser die als eerste beslag heeft gelegd, zorgt voor de verdeling van het in beslag genomen geld onder de beslagleggers. Als één van de schulden waarvoor beslag is gelegd preferent is (bijvoorbeeld een belastingschuld), wordt er niet verdeeld, maar moeten de andere schuldeisers wachten.

Mijn werkgever dreigt mij te ontslaan omdat er loonbeslag ligt. Mag dat?

Nee, loonbeslag is geen geldige ontslaggrond. Wel is het mogelijk om een tijdelijk arbeidscontract niet te verlengen.

Er ligt beslag op mijn uitkering/loon. Nu wordt ook het hele vakantiegeld ingehouden. Klopt dat wel?

Ja, zolang u maandelijks de beslagvrije voet ontvangt, mag op het hele vakantiegeld beslag worden gelegd.

Kan een schuldeiser ook beslag leggen op de kinderbijslag?

Nee.

Een deurwaarder wil dat ik een machtiging teken voor de kinderbijslag. Mag dat?

Een deurwaarder kan geen beslag leggen op de kinderbijslag. Wel kunt u vrijwillig een machtiging tekenen voor doorbetaling van de kinderbijslag aan een schuldeiser. U bent hier echter niet toe verplicht en u kunt de machtiging ook altijd weer intrekken.

Mijn uitkeringsinstantie verrekent een schuld die ik bij hen heb met mijn uitkering. Mag dat zo maar?

Ja, de uitkeringsinstantie past het recht op verrekening toe. Let u er wel op dat u van de uitkeringsinstantie in elk geval de voor u geldende beslagvrije voet ontvangt. Als het een fraudeschuld is, mag de uitkerende instantie sinds 1 januari 2013 uw volledige uitkering verrekenen / in beslag nemen. Er hoeft dan geen rekening te worden gehouden met een beslagvrije voet. Dit mag echter slechts in bepaalde gevallen en voor een beperkte periode.

De Belastingdienst gebruikt mijn voorlopige teruggaaf om er mijn belastingschuld mee te verlagen. Mag dat zo maar?

De Belastingdienst (maar ook iedere instantie waarvan u geld ontvangt) heeft het recht om bedragen die u van hen tegoed hebt te verrekenen met bedragen die zij van u tegoed hebben. Is het bedrag dat ineens wordt verrekend erg hoog, neem dan contact op met de Belastingdienst en vraag of er ook een andere manier is waarop u de schuld kunt terugbetalen.

Ik moet teveel ontvangen uitkering terugbetalen. Nu wordt het bedrag opeens gebruteerd. Wat betekent dat?

Als er een nieuw kalenderjaar aanbreekt nadat de schuld opeisbaar is gesteld, wordt de schuld gebruteerd. Wat betekent dat? Het bedrag dat u hebt ontvangen is een nettobedrag geweest. Aan het eind van het jaar moet de uitkeringsinstantie over de uitkering echter sociale premies betalen. Na 31 december moet u daarom ook dit bruto deel van uw schuld terugbetalen aan de uitkeringsinstantie. Als u het bedrag heeft terugbetaald, kunt u de belasting die u betaald heeft terugkrijgen. U moet daarvoor wel aangifte bij de Belastingdienst doen.

Veel gestelde vragen Beslag op inboedel

Een deurwaarder wil beslag leggen op mijn inboedel. Wordt mijn huis nu leeggehaald?

Nee. Als de deurwaarder beslag legt, stelt hij een lijst op van de inboedel die in beslag genomen wordt. Vrijwel alle inboedel mag in beslag worden genomen. Er zijn enkele uitzonderingen, zoals de kleren die u aan heeft, het benodigde eten en drinken voor maximaal een maand en het benodigde bed en beddengoed. De goederen blijven meestal gewoon bij u thuis staan. De deurwaarder kan daarna wel overgaan tot openbare verkoop van de in beslag genomen goederen. U krijgt hiervan op tijd bericht zodat u nog de mogelijkheid heeft de verkoop te voorkomen door de schuld te betalen of een betalingsregeling te treffen.

Kan ik beslag op de inboedel voorkomen door de deur niet open te doen?

Nee, dat heeft geen zin. Als u de deur niet opendoet komt de deurwaarder gewoon nog een keer. De deurwaarder kan zich bovendien toegang tot uw woning verschaffen met behulp van de politie en een sleutelmaker. Alle extra kosten die dit met zich meebrengt zijn voor uw rekening.

En als ik mijn spullen nu snel verkoop voor het tot een openbare verkoop komt?

Als er eenmaal beslag is gelegd op uw inboedel, mag u deze niet verkopen of weggeven. Dat is strafbaar.

Ik woon bij mijn ouders. Nu dreigt een deurwaarder voor mijn schulden beslag te leggen op de inboedel van mijn ouders. Mag dat?

Nee. De deurwaarder mag alleen beslag leggen op uw eigen inboedel. Woont u bij derden in huis, dan is aannemelijk dat het overgrote deel van de inboedel aan die derden toebehoort. Van spullen die in uw eigen kamer staan is het handig als u met bewijsstukken (bijvoorbeeld aankoopbonnen of garantiebewijzen op naam) kunt aantonen wat van u en wat van uw ouders c.q. derden is. Mocht de deurwaarder uiteindelijk toch beslag leggen op inboedel van derden, dan kunnen alleen zij daar bezwaar tegen maken.

De belastingdeurwaarder heeft beslag op mijn auto gelegd en deze meegenomen. Moet ik nu nog steeds wegenbelasting en de verzekering betalen?

Ja. Zolang de auto nog op uw naam staat bent u zelf verantwoordelijk voor de betaling van de wegenbelasting en de verzekering, of u de auto nu wel of niet zelf gebruikt. Zodra de auto is verkocht, ontvangt u een vrijwaring. Vanaf dat moment hoeft u geen wegenbelasting en verzekeringspremie meer te betalen. Eventuele openstaande wegenbelasting van voor die datum moet u wel zelf betalen.

Kan een incassobureau ook beslag leggen?

Nee. Om beslag te kunnen leggen moet het incassobureau een deurwaarder inschakelen. Deze deurwaarder heeft vervolgens een vonnis van de rechter nodig. Ook met een dwangbevel van de Belastingdienst of het CJIB mag een deurwaarder beslag leggen.

Naar boven