Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuwe vtlb-calculator beschikbaar

Nieuwe normbedragen, maar ook andere aanpassingen

Nieuwe vtlb-calculator beschikbaar

9 juli 2021 WsnpVtlb

De nieuwe calculator om het vrij te laten bedrag te berekenen is weer gepubliceerd op de site van Bureau Wsnp. Het bijbehorende rapport van juli 2021 is ook beschikbaar. In deze calculator (versie 4.1) zijn de nieuwe normbedragen per juli 2021 verwerkt en tevens is een aantal aanpassingen doorgevoerd. 

In mei werd de calculator tussentijds ingrijpend aangepast. De reguliere halfjaarlijkse versie van juli bevat opnieuw wijzigingen, zowel in de vtlb-calculator als het -rapport. Bovendien zijn er wijzigingen in de beslagvrije voet per juli.

Wat veranderde er in mei?

In mei is versie 4.0.4 van de vtlb-calculator verschenen. De belangrijkste aanpassingen in deze calculator waren twee nieuwe correcties in het nominaal bedrag: de pensioengerechtigde leeftijd-correctie (PGL-correctie) en de correctie individuele lasten.

De PGL-correctie wordt toegekend bij vtlb-berekeningen van een schuldenaar en/of partner boven de pensioengerechtigde leeftijd. Het bedrag compenseert het verschil tussen 95% van de toepasselijke bijstandsnorm voor AOW-gerechtigden en 95% van de toepasselijke “standaard” bijstandsnorm. Reden hiervoor is dat in de beslagvrije voet altijd wordt uitgegaan van de toepasselijke bijstandsnorm voor mensen tussen 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd en oudere schuldenaren hierdoor in het vtlb de hogere bijstandsnorm (zouden) mislopen.

De correctie individuele lasten is ingevoerd om het verschil te berekenen tussen de fictieve bedragen van zorgkosten, woonlasten en kindgebonden budget waar in de beslagvrije voet mee wordt gerekend en de werkelijke bedragen die men ontvangt en betaalt. De correctie individuele lasten kan zowel een positief als een negatief bedrag opleveren.

De vergelijking tussen de fictieve en werkelijke lasten kan alleen gemaakt worden als de drie onderdelen van deze correctie zijn aangevinkt. Standaard is dit het geval, maar hierover zijn veel vragen gesteld. Het is absoluut niet de bedoeling deze correctie als een soort 'cafetariamodel' te gebruiken om het meest gunstige resultaat voor schuldenaar of voor de schuldeiser uit te rekenen. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt een of meerdere van de correcties uitgevinkt, bijvoorbeeld op grond van het schema van de tegemoetkoming inwonenden (beschreven in paragraaf 6.1.1) en soms bij mensen in een instelling.

Wat verandert er in juli?

Na de ingebruikname van versie 4.0.4 hebben gebruikers een tweetal incidenteel voorkomende problemen gemeld die in versie 4.1 zijn opgelost. Het betreft:

  • De correctie individuele lasten werd niet correct berekend als er sprake was van de instellingsnorm én er een eigen bijdrage verschuldigd was. Dit leidde tot een onjuiste uitslag van het vtlb. Dit probleem is opgelost. Voor de berekening van de correctie individuele lasten wordt de eigen bijdrage buiten beschouwing gelaten. Voor de berekening van de beslagvrije voet wordt de eigen bijdrage uiteraard wel meegenomen.
  • De overheveling van gezamenlijke posten werd niet goed uitgevoerd in vtlb-berekeningen waarbij de correctie individuele lasten een negatief bedrag vertoonde. Ook dit probleem is opgelost.

Wijzigingen in de calculator

De correctie individuele lasten wordt verdeeld naar rato van de beslagvrije voet bij paren waarbij geen gemeenschap van goederen bestaat. Besloten is om de andere gezamenlijke correcties (PGL-correctie, woonlasten boven de maximale huurtoeslaggrens, kosten kinderopvang en studiekosten) ook naar rato van de beslagvrije voet te verdelen. Voortschrijdend inzicht in de berekeningswijze van de beslagvrije voet heeft de werkgroep namelijk tot het inzicht gebracht dat deze wijze van verdelen het meest recht doet aan de situatie waarin er grote inkomensverschillen zijn tussen de twee partners.

Wijzigingen in het rapport

In paragraaf 1.5 onder punt 7 is opgenomen van welk inkomen moet worden uitgegaan als op het inkomen van de partner-niet-in-de-regeling loonbeslag is gelegd. In paragraaf 5.1 is benadrukt dat de correctie voor de individuele lasten (bestaande uit correctie ziektekosten, correctie woonlasten en correctie kindgebonden budget) standaard is aangevinkt en moet worden toegepast. Slechts in zeer uitzonderlijke situaties kan/kunnen een of meerdere van de drie onderdelen van deze correctie worden uitgevinkt.

Wijzigingen in de beslagvrije voet

De vtlb-calculator heeft een koppeling met de SNG-rekentool om de beslagvrije voet te berekenen. In die rekentool is een aantal zaken gewijzigd. De normbedragen zijn aangepast, waaronder de bedragen voor de maximale beslagvrije voet. Deze zijn nu:

  • Alleenstaande € 1.664,51
  • Alleenstaande ouder met minderjarige kinderen € 1.782,62
  • Paar € 2.203,77
  • Paar met minderjarige kinderen € 2.321,89

Het is handig om deze bedragen paraat te hebben.

De tabel voor de berekening van het netto vakantiegeld is aangepast. Bij controle van de 95%-regel (beslagvrije voet is niet hoger dan 95% van het netto inkomen inclusief vakantiegeld) was het diverse gebruikers van de vtlb-calculator al opgevallen dat dit bedrag hoger uitviel dan je op grond van de vtlb-uitdraai kon verwachten. Oorzaak bleek het hanteren van een onjuiste omrekentabel voor het netto vakantiegeld in de beslagvrije voet-tool.

Bij inkomsten inclusief vakantiegeld is het niet meer noodzakelijk om het bruto inkomen te splitsen in een bruto/fiscaal maandinkomen en het bruto vakantiegeld. Het volstaat om het totale bedrag van het bruto inkomen in te voeren als bruto/fiscaal maandinkomen. De rekentool (en dus de vtlb-calculator) verwerkt dit dan correct.

Vtlb-calculator versie 4.0.4 nog beschikbaar

De calculator en de plug-in met versie 4.0.4 blijven beschikbaar voor herberekeningen over de periode januari tot en met juni 2021. Voor de versies die eerder dit jaar zijn verschenen (4.0.1, 4.0.2 en 4.0.3) is het certificaat inmiddels ingetrokken en is het niet meer mogelijk en ook ongewenst een berekening uit te voeren.

Vragen?

Stel ze aan beleidsadviseur Karen Stoffels-Montfoort: k.stoffels@nvvk.nl

Downloads

Download de calculator en de bijbehorende documenten op de site van Bureau Wsnp

Sleutelwoorden

WsnpVtlb