schuldhulp • sociaal krediet • budgetbeheer • beschermingsbewind

NVVK logo
Update vroegsignalering

voor vaste lasten partners - oktober 2022

Terugblik webinar 3 oktober

Op 3 oktober was er een webinar Vroegsignalering van schulden over de meest actuele onderwerpen waar vaste lasten partners en gemeenten mee te maken hebben.

Zo was Robbertjan Boerke van Eneco aan het woord over de huidige energieproblematiek. Ook vertelde Wouter Weyenborg van Menzis wat de zorgverzekeraar doet om klanten zo goed mogelijk te helpen. Met Arthur Bennink van Vitens spraken we over de (on)mogelijkheden om sociale incasso binnen de afgesproken termijnen van vroegsignalering uit te voeren. En over de gevolgen van corona voor de incassowerkzaamheden. Verder kwam aan bod waarom steeds meer incassobureaus, deurwaarders en vastgoedmanagers betrokken raken bij Vroegsignalering.

Kijk het webinar terug of lees het verslag. Via de volgende links kan je per onderwerp zien wat er besproken is:

Afsluitsignalen energie en water óók via loketten vroegsignalering?

Veel mensen denken nog dat energiemaatschappijen en drinkwaterbedrijven een vroegsignaal móeten versturen. En dat een afsluitsignaal zonder voorafgaand vroegsignaal in strijd met de afspraken is, maar dat klopt niet.

Opvolging geven aan alle signalen

Vroeg- en afsluitsignalen worden verstuurd op basis van dezelfde afsluitregelingen. De Wgs gaat uit van (het voorkomen van) problematische schulden. En gemeenten moeten op basis van artikel 3 van de Bgs opvolging geven aan al die signalen, ongeacht het type.

Bij het afsluiten van het Landelijk Convenant Vroegsignalering lag de focus vooral op vroegsignalering. Maar het is voor deze vaste lasten partners verplicht om voorafgaand aan afsluiten een signaal te sturen, ook als de gekozen definities in de LCV-overeenkomst niet passen.

Aanpassen afspraken
Een gevolg is dat vroegsignalen én afsluitsignalen bij gemeenten binnen blijven komen; helaas via verschillende ingangen. De NVVK is in gesprek met de VNG, Energie-Nederland en Vewin om de afspraken zo aan te passen dat gemeenten alle signalen via het voor Vroegsignalering gekozen loket binnenkrijgen. Zo kan de gemeente de ontvangen signalen centraal aansturen en verdelen.

Ook met xxIInc (voorheen Inforing) en BKR wordt gesproken over wat er nodig is om het ontvangen van afsluitsignalen landelijk te regelen. Alle partijen zijn het op hoofdlijnen al eens en ze delen de constatering dat een vereenvoudiging van de gemaakte afspraken nodig is om het voor iedereen overzichtelijker te maken.

We houden je via deze nieuwsbrief op de hoogte van aanpassingen van de afspraken.

Op weg naar drempelbedragen per branche

In de praktijk hanteren gemeenten eigen drempelbedragen, al dan niet gedifferentieerd per type signaalpartner. Ze doen dat omdat ze signalen met kleine betalingsachterstanden niet mogen verwerken. Dat benadrukt de Autoriteit Persoonsgegevens in de Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Maar de verschillen in drempelbedragen leiden tot willekeur en wellicht tot het negeren van valide vroegsignalen.

Ondergrens per branche
De NVVK heeft daarom al in maart dit jaar aan de koepels de vraag gesteld: welk bedrag is voor jullie branche een ondergrens? Hoe hoog moet een vordering minimaal zijn om te kunnen voldoen aan het proportionaliteits-principe? We hebben nog geen definitieve antwoorden gekregen, maar voeren nu wel de juiste discussies. Momenteel is dit het beeld:

  • Voor water wordt een drempelbedrag tussen de 25 en 50 euro overwogen.
  • De zorgverzekeraars lijken te bewegen naar het minimumbedrag voor 1 zorgpremie, nu ongeveer 85 euro.
  • Voor huur is een bedrag van 100 euro genoemd.
  • Bij energie is de discussie ingewikkelder, omdat (afsluit)signalen over erg lage bedragen momenteel toch snel tot contractbeëindiging kunnen leiden. Daarom lijken ze toch proportioneel om op te pakken.

De NVVK zal de ervaringen met aanlevering van signalen bij lage bedragen blijven bespreken met de Klankbordgroep Vroegsignalering en toetsen bij BKR en xxIInc om voeling te houden met de praktijk. Voor gemeenten is het in de tussentijd zinvol om de eigen drempelbedragen nog eens tegen het licht te houden.

Doe mee aan goede afbetalingsregelingen bij vroegsignalering

Het Nederlands Instituut voor Betalingsregelingen (NIvB) van het Nibud, de NVVK en BuddyPayment laat debiteuren kosteloos voor meerdere achterstanden ineens een realistische regeling treffen. Door automatische koppeling met de bankrekening(en) van de debiteur, geeft het NIvB hen inzicht in hun budget en afloscapaciteit. Schuldeisers die meedoen accepteren in principe de voorstellen voor een regeling.

Proef met vroegsignalering
Het NIvB gaat nu in enkele gemeenten op proef samenwerken met vroegsignalering om de effectiviteit daarvan te vergroten. Debiteuren worden als interventie toegeleid naar betalingsregelingen.nl om daar voor alle openstaande achterstanden ineens een regeling te treffen. Het gaat daarbij altijd om regelingen waarbij de achterstanden voor 100% worden betaald in maximaal 12 maandelijkse termijnen. Als aflossen niet binnen een jaar lukt, leidt het NIvB de debiteur warm door naar de schuldhulpverlening.

Doe ook mee
In het belang van debiteuren wil het NIvB met zoveel mogelijk signaalpartners samenwerken. Daar zijn voorlopig geen kosten aan verbonden. Wil je bijdragen aan een effectieve en laagdrempelige vroegsignalerings-interventie en ben je geïnteresseerd in deelname aan de proef? Vraag dan om meer informatie via nivb@nibud.nl. Of meld je aan voor het informatiewebinar over het NIvB op 3 november.

Ondertekenportaal blijft tot 31 december 2023 in de lucht

Veel van de ontwikkelingen waarover we jullie in deze nieuwsbrief informeren zorgen ervoor dat overeenkomsten aangepast of toegevoegd moeten worden. Daarom heeft de NVVK besloten dat het ondertekenportaal nog tot eind volgend jaar in gebruik blijft. Zo willen we ook kleine verhuurders en andere partijen de mogelijkheid bieden om alsnog mee te doen aan vroegsignalering.

Geef ook telefoonnummers door

Veel uitvoerders bij gemeenten hebben behoefte aan meer en betere contactgegevens bij de meldingen. Dat helpt om mensen te bereiken om ze een hulpaanbod te doen. Dat werkt het best door telefonisch contact. Vermeld dus zo mogelijk het telefoonnummer bij meldingen.

12 december: webinar Vroegsignalering & energie

Op 12 december praten we jullie bij over de plannen om afsluitsignalen van energieleveranciers (en vermoedelijk ook drinkwaterbedrijven) via de vroegsignaleringskanalen te laten lopen. Die nieuwe werkwijze is volop in ontwikkeling en wordt breed gedragen. Hoe gaat dit ingericht worden en wat zijn de mogelijkheden?

Houd onze agenda in de gaten en meld je aan zodra het kan.

Dit is een uitgave van NVVK. Wil je de nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Schrijf je uit.
Bekijk online