Visie

Visie van de NVVK voor 2020


Wij zien veel dynamiek en veranderingen in de schuldhulpverlening. De schuldenproblematiek neemt nog steeds toe. Het vinden van oplossingen wordt moeilijker, aangezien het huidige stelsel voor schulden zorgt en belemmert in het vinden van oplossingen. Ook zien wij dat er geen blauwdruk voor schuldhulpverlening is, maatwerk is de standaard.

De NVVK focust zich tot 2020 op een effectiever stelsel en verhoging van de kwaliteit van schuldhulpverlening. Effectiever, zodat schulden beter en sneller opgelost of beheersbaar worden. Voor effectieve hulp is hoge kwaliteit van dienstverlening steeds meer van belang. Het is van groot belang dat dit ontwikkeld en geborgd wordt.

Het besef groeit dat de keten van schuldhulpverlening als geheel aan zet is: vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, gemeenten, schuldhulpverlening, schuldeisers, overheid en wetgever. Wij willen met deze ketenpartners werken aan een beter stelsel voor schuldhulpverlening. Onder andere door gezamenlijk te zoeken naar passende digitale innovaties en doelgerichte samenwerking, en, vooral ook met schuldeisers, voor een goede afstemming in het proces.

Kernwaarden van de NVVK

De NVVK staat voor het tegengaan van financiële misstanden in het sociaal domein en biedt een sociaal alternatief om schulden te voorkomen, op te lossen of beheersbaar te maken.

De NVVK bouwt en borgt kwaliteit

Wij willen schuldhulpverlening en sociaal bankieren steeds vernieuwen en verbeteren. Wij borgen de standaard en bouwen verder aan verbeteringen door het ontwikkelen en delen van kennis en ervaringen.

De NVVK is actief en professioneel

Wij zijn een actieve vereniging en werken altijd op een professionele manier, met een positief kritische blik naar de wereld om ons heen en naar elkaar.

De NVVK werkt samen

Met alle partijen om ons heen, binnen en buiten de vereniging, werken wij samen, leren wij aan en van elkaar en vormen wij een netwerk.

Activiteiten van de NVVK

Strategische belangenbehartiging

De vereniging behartigt de strategische belangen van haar leden. In de lobby naar landelijke en lokale politiek zal de NVVK continu de strategische doelstellingen onder de aandacht brengen.

Ordening & ontwikkeling van de branche

Daarnaast speelt de vereniging, meer dan voorheen, een belangrijke rol in het organiseren van de branche door ordening en ontwikkeling, door bijvoorbeeld gezamenlijke afspraken over kwaliteit te maken en innovatieve projecten op te zetten.

Dienstverlening naar onze leden

De opbrengsten van lobby en het ordenen en ontwikkelen van de branche komen uiteraard ten goede aan de leden; deze dienstverlening bindt de leden. Verder is de mogelijkheid voor het onderling uitwisselen van kennis en ervaring een belangrijke toegevoegde waarde.

Naar boven