Sprekers bij Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Studiedag NVVK - 10 en 16 november 2020

Over de sprekers

 1. Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Arjan Vliegenthart, directeur-bestuurder Nibud

  Arjan is directeur-bestuurder bij het Nibud. Het Nibud wil dat mensen de baas zijn én blijven over hun eigen portemonnee. Wie grip heeft op geld, blijft ook makkelijker de baas over zijn of haar leven. Met de kennis en kunde die wij als Nibud in huis hebben, kunnen wij mensen en instellingen daarbij ondersteunen. Ik lever daar als directeur van het Nibud met veel plezier een bijdrage aan. Samen met onze partners zoek ik naar nieuwe en succesvolle manieren om schulden te voorkomen én te bestrijden. Om er, samen met bedrijven, beleidsmakers, belangenbehartigers en politici, voor te zorgen dat financiële problemen kunnen worden voorkomen. Want alleen als we er samen de schouders onder zetten, komen we bij deze moeilijke vraagstukken ook echt verder. Nevenfuncties Lid Adviesraad Hogeschool van Amsterdam
 2. Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Bart van de Ven, ICT-projectleider Schuldenknooppunt

  Bart van de Ven is door de NVVK aangesteld als ICT-projectleider binnen het project digitale communicatie in het schuldregelingstraject. Bart heeft veel ervaring bij de inrichting van werkprocessen op het terrein van de schuldhulpverlening. Aspecten hierbij zijn onder meer de verdeling van eerste- en tweedelijns activiteiten, de inrichting van de ondersteunende ict-voorzieningen en daarbij de informatie-uitwisseling tussen betrokken partijen. Bart stuurt op duurzaam resultaat en kijkt daarom altijd naar het gehele plaatje en houdt zichzelf en anderen goed voor ogen waar het werkelijk om gaat.
 3. Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Ben Tiggelaar, schrijver, spreker en expert in leiderschap

  Ben is een Nederlandse bedrijfskundige, schrijver van managementboeken en trainer. Hij wordt getypeerd als managementgoeroe. Ook is hij columnist bij NRC Handelsblad op het gebied van werk en management.
 4. Deanne Radema

  Deanne Radema

  Vanuit haar eigen adviesbureau houdt Deanne Radema zich onder meer bezig met beroeps- en opleidingsvraagstukken, met leren en innoveren en kennisproductiviteit. Haar opdrachten zijn voornamelijk gericht op het sociale domein, zorg en onderwijs. De afgelopen jaren is ze in de eindfase betrokken geweest bij het ontwikkelen van het beroepscompetentieprofiel voor de Sociaal Werker en het uitwerken van stadia van werkervaring; bij de actualisering van het profiel voor de Pedagogisch Medewerker Kinderopvang. Voor het programma Schouders Eronder is zij een van de uitvoerders van het project over beroepscompetenties.
 5. Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland

  Edwin Luttik, senior beleidsadviseur Sociaal Werk Nederland

  Edwin is als senior beleidsadviseur werkzaam bij Sociaal Werk Nederland – de brancheorganisatie voor sociaal werk – op de terreinen kwaliteit, professionalisering en opleiding. Vanuit Sociaal Werk Nederland heeft hij meerdere projecten uitgevoerd waaronder de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk en het professionaliseringsprogramma Sociaal Werk Versterkt. Momenteel is hij voor Schouders Eronder projectleider van programmataak 4, het project over beroepscompetenties voor de schuldhulpverlening.
 6. Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Ellen Hennekens, senior beleidsadviseur NVVK

  Sinds 2011 zet Ellen zich actief in als vrijwilliger Schuldhulpverlening in Amsterdam. Met haar achtergrond als verandermanager en procesconsultant bij diverse externe en interne adviesclubs, was haar interesse in het grotere plaatje van de schuldhulpverlening snel gewekt. De ambitie om bij te dragen aan een versnelling én vereenvoudiging van de schuldhulpverlening heeft ertoe geleid dat ze in mei 2020 haar baan in de bankwereld verruilde voor haar huidige rol als senior beleidsadviseur bij de NVVK. Momenteel houdt zij zich bezig met het Landelijk Convenant Vroegsignalering en het afsluiten van convenanten met nieuwe schuldeisers. Daarnaast is zij binnen het Verenigingsbureau verantwoordelijk voor ‘het kennisplein’: diverse kleine en grotere initiatieven om een boost te geven aan vakmanschap binnen de branche.
 7. Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland

  Frank Dijkstra, financieel directeur Kredietbank Nederland

  Frank is sinds 2016 Financieel Directeur van Kredietbank Nederland.
 8. Irene Koole, senior beleidsadviseur NVVKI

  Irene Koole, senior beleidsadviseur NVVKI

  Irene heeft altijd een hart gehad voor het maatschappelijke belang. Het zien en zelf ervaren van financiële moeilijkheden maakte voor haar de overstap naar schuldhulpverlening een logische. Irene heeft zich breed ontwikkeld in vooral de financiële sector. Dat zij hands-on ervaring heeft met beleidmaken én met procesvoering komt in haar huidige rol goed uit. Want of het nu om een convenant met schuldeisers gaat of betere mogelijkheden voor het afsluiten van betalingsregelingen, beleid moet op vele lagen ‘kloppen’: we moeten het eens zijn over het waarom maar het moet net zo goed praktisch uitvoerbaar zijn.
 9. Jan Tingen, directeur GKB

  Jan Tingen, directeur GKB

  In 1982 stapte Jan als jongeman van 21 de wereld van de GKB’s binnen. Waar het de eerste jaren vooral nog ging over het verstrekken van krediet kreeg al snel de schuldregeling en budgetbeheer de overhand. Vanaf dag 1 is hij gegrepen door de schuldregelingen en budgetbeheer. De ervaring dat wij met onze interventies het verschil kunnen maken voor mensen met schulden maakt hem steeds weer enthousiast het beter te willen doen. De afgelopen decennia heeft hij zo goed als facetten van ons werk meegemaakt, van jaren in de spreekkamer tot de laatste 15 jaar in de directiekamer. Vanuit verschillende rollen en verantwoordelijkheden heeft hij een bijdrage mogen leveren aan de schuldhulpverlening zoals deze nu is.
 10. Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Joeri Eijzenbach, senior beleidsadviseur NVVK

  Joeri Eijzenbach is sinds januari 2018 juridisch beleidsadviseur bij de NVVK. Diverse juridische onderwerpen en de Kernteams Juridische Zaken en Kwaliteit maken deel uit van zijn takenpakket. De juridische blik is gericht op de individuele leden maar ook op het Verenigingsbureau; waaronder bijvoorbeeld de aankomende privacy wetgeving AVG. Voorheen was Joeri werkzaam in de advocatuur en werkte hij achtereenvolgens in het aansprakelijkheids- en insolventierecht. Ook was hij korte tijd assistent Wsnp bewindvoerder. Naast zijn huidige werkzaamheden is Joeri commissielid niet-raadslid in de gemeente IJsselstein met onder andere het sociaal domein in zijn portefeuille. Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen is Joeri kandidaat raadslid.
 11. Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Jolanda Hemmes-Blumers, accountmanager CJIB

  Jolanda is bij het CJIB verantwoordelijk voor ontwikkelingen op het gebied van Maatschappelijk verantwoord innen en incasseren; incasseren met oog en oor voor de burger, binnen gestelde kaders.
 12. Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK

  Karen Stoffels-Montfoort, senior beleidsadviseur NVVK

  Karen werkt al ruim 22 jaar op het gebied van schuldenproblematiek en de Wsnp. Zij heeft een universitaire achtergrond in psychologie en accountancy. Op dit moment is zij werkzaam bij Bureau Wsnp als stafmedewerker, maar ook als senior beleidsadviseur bij de NVVK. Bijzondere aandachtpunten daarbij zijn de aansluiting minnelijk-wettelijk traject, de audit en de helpdesk. Zij neemt deel aan de werkgroep rekenmethode VTLB van RECOFA en maakt deel uit van het College van Deskundigen schuldhulpverlening van KIWA. Daarnaast geeft zij als zzp’er regelmatig les over het Vrij Te Laten Bedrag (VTLB), de Wsnp en de juridische aspecten van schuldhulpverlening.
 13. Karin van der Burgt

  Karin van der Burgt

  Na werkzaam te zijn geweest als loopbaanadviseur, beleidsmedewerker bij een landelijke werkgeversorganisatie en als onderzoeker beroeps- en opleidingsvraagstukken, startte Karin in 2000 haar eigen adviesbureau. De meeste van haar opdrachten hebben te maken met beroepenkunde en loopbaanontwikkeling, met opleiden en leren, en met samenwerking tussen organisaties en personen. Bijna altijd binnen een politiek gevoelige context en vaak op landelijk niveau. De afgelopen jaren was zij onder meer projectleider Beroepsontwikkeling bij het programma Sociaal Werk Versterkt; voor het programma Schouders Eronder is zij een van de uitvoerders van het project over beroepscompetenties.
 14. Linda van Vliet, programmamanager NVVK

  Linda van Vliet, programmamanager NVVK

  Linda is programmamanager van het project Meer mensen schuldenzorgvrij bij de NVVK. Zij is o.a. verantwoordelijk voor de samenwerking met schuldeisers en convenanten. Samen met de leden van het Kernteam Samenwerking Schuldeisers worden met nieuwe partners convenantsafspraken gemaakt en huidige convenanten verbeterd. Andere aandachtsgebieden van Linda zijn vroegsignalering en de NVVK Belofte/ Basisnorm.
 15. Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn, voorzitter NVVK

  Marco Florijn is sinds 9 mei 2017 voorzitter van de NVVK. De betrokkenheid van Marco bij het sociale domein loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Zo heeft hij de functie vervuld van locoburgemeester en wethouder van Financiën, Zorg, Sociale Zaken en Sport in de gemeente Leeuwarden en wethouder van Werk, Inkomen en Zorg in de gemeente Rotterdam. Ook bekleedde hij diverse (bestuurlijke) functies binnen verenigingen, waaronder de VNG, zoals het voorzitterschap van de VNG Commissie Werk en Inkomen. Marco Florijn is op dit moment eigenaar/directeur van het bedrijf Seastarters, dat maatschappelijk betrokken onderneemt. Vanuit deze functie is hij betrokken bij projecten rond verbinding, samenwerking, innovatie en digitalisering.
 16. Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Marianne Oostrik, projectleider Schuldenknooppunt

  Marianne is als projectleider vanaf september 2017 betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van het Schuldenknooppunt. Als senior beleidsadviseur heeft zij tot september 2019 bij de NVVK onder andere gewerkt aan strategiebepaling, samenwerking met schuldeisers en vroegsignalering. Deze bagage vanuit de NVVK en haar werkervaring vanuit Stichting BKR, een gemeenschappelijke regeling en de IT-sector komen uitstekend van pas in het project Schuldenknooppunt. Marianne heeft Bestuurskunde en Beleids- en organisatiewetenschappen gestudeerd.
 17. Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute

  Martin Suithoff, algemeen directeur Schuldhulproute

  Martin is afgelopen jaren verantwoordelijk geweest voor de bouw en realisatie van diverse digitale internetportals om mensen te vinden en bereiken met geldzorgen en financiële problemen. Daarnaast is Martin directeur van een plaatselijke hulporganisatie met veelal vrijwillige hulp die ondersteuning bieden bij het integreren in NL, of helpen bij het vinden van passend werk en hulp bieden bij schulden en/of geldzorgen.
 18. Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp

  Pauline de Wit-van Schie, stafmedewerker Bureau Wsnp

  Pauline heeft 16 jaar als bewindvoerder Wsnp bij de gemeente Utrecht gewerkt. Sinds 2016 werkt ze bij Bureau Wsnp als stafmedewerker. Bijzondere aandachtpunten daarbij zijn de helpdesk en het borgen van de kwaliteit van de Wsnp-bewindvoerders. Zij is secretaris van de werkgroep rekenmethode VTLB van RECOFA. Vanuit haar functie verzorgt ze presentaties en cursusdagen over de Wsnp, het Vrij Te Laten Bedrag en de dwangmiddelen. Pauline is na haar studie Sociale Geografie als uitzendkracht begonnen bij de Kredietbank Utrecht en heeft zich in de loop der jaren verder ingewerkt in het vakgebied van de schuldhulpverlening.
Naar boven